HAZIRLIK TÜRKÇE – Hazırlık Sınıfları zorunlu ders (4 saat)

 

Hazırlık sınıfı Türkçe dersi haftalık 4 saattir. Bu ders, lise edebiyat ve dil-anlatım müfredatına giriş niteliği taşır. Müfredat; metin yorumlama, karşılaştırma, temel dil bilgisi, yazım ve noktalama kuralları gibi konuları kapsar. Yıl boyunca şiir, öykü ve roman türünün tüm özellikleriyle örnek metinler üzerinde çalışılarak öğrenilir. Öğrenciler, “Orhan Veli Şiirleri” ve yıl boyunca yapılan yazılı anlatım çalışmalarından blog oluşturma gibi çeşitli projeler hazırlar. Bu projeler için gerekli teknolojik bilgi, bilgisayar bölümü ile iş birliği yapılarak, gerekli akademik bilgi ise kütüphane ile iş birliği yapılarak verilmektedir. Müfredat; Çalıkuşu,  Semaver, Baba Evi, İnce Memed 1, Yedek Parça gibi güdümlü kitaplarla desteklenir.

 

 

DİL VE ANLATIM 9 – 9. Sınıf zorunlu ders (2 saat)

 

9. sınıf Dil ve Anlatım dersi, haftalık 2 saatlik bir derstir. Bu dersin temel amacı, Türkçenin kurallarını kavratmak ve sözlü yazılı anlatım çalışmalarıyla öğrencinin yorum gücünü geliştirmektir. Bu ders; iletişim ve kültür, dillerin sınıflandırılması, ses bilgisi, yazım, noktalama, sözcük, cümle ve paragraf bilgisi gibi konuları kapsar. Dersin içeriği; çeşitli tartışmalarla, dramatizasyonlarla ve konuk konuşmacılarla zenginleştirilir. Öğrenciler; analitik düşünme, sentezleme, karşılaştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye ulaşırlar. 

 

 

TÜRK EDEBİYATI 9 – 9. sınıf zorunlu ders (3 saat)

 

9. sınıf Türk Edebiyatı dersi haftalık, 3 saatlik bir derstir. Bu ders temel edebiyat bilgi ve kavramlarına giriş niteliği taşır. Öğrencilerin ileriki sınıflarda edebiyat derslerindeki başarısı, 9. sınıf müfredatını özümsemeleriyle yakından ilişkilidir. Müfredat; tür ve metin bilgisinin yanında, anlama-yorumlama, analiz etme ve karşılaştırma teknikleri gibi edebiyatın temel bilgilerini içeren konulardan oluşmaktadır. Edebiyatın anlamına ve teorik temellerine dönük müfredat uygulamaları; orijinal metinlerle, çeşitli görsel ögelerle ve güdümlü okuma kitapları (Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi,  Mendil Altında, Mahmut ile Yezida), proje çalışmaları (şiir projesi) gibi özgün yöntem ve tekniklerle desteklenerek yürütülmektedir.

 

 

DİL VE ANLATIM 10 – 10 Sınıf zorunlu ders (2 saat)

 

10. sınıf Dil ve Anlatım dersi haftalık 2 saatlik ir derstir. Bu ders; sunum, tartışma, panel gibi sözlü anlatım türlerini, anlatım özelliklerini ve sözcük türlerini kapsar. Ders içeriğindeki konular YGS ile doğrudan ilişkilidir. YGS’de öğrencilerin karşılaştıkları okuma – anlama, paragrafta konu, paragrafın ana düşüncesi, yardımcı düşünceler, anlatım biçimleri ve anlatım türleriyle ilgili tüm sorular 10. sınıfın dil ve anlatım dersi müfredatıyla paralellik göstermektedir. Konular yıl boyunca teorik olarak anlatılır ve örnek çalışmalarla uygulamalar yapılır. Ders, çeşitli projelerle, tartışmalarla, dramatizasyonlarla ve konuk konuşmacılarla zenginleştirilir. Öğrenciler; analitik düşünme, sentezleme, karşılaştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye ulaşırlar.  Müfredat “Hakkâri’de Bir Mevsim” adlı kitapla desteklenir.

 

 

TÜRK EDEBİYATI 10 – 10. Sınıf zorunlu ders (3 saat)

 

10. sınıf Türk Edebiyatı dersi haftalık 3 saatlik bir derstir. Bu dersin müfredatını, tarih içinde Türk edebiyatının yeri ve önemi, sözlü ve yazılı dönem Türk edebiyatı, İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı, halk edebiyatı gibi konular oluşturur. Müfredat, sözlü dönemden Türk edebiyatından XIX. yy’a kadar geniş bir alanı kapsar. Dersin içeriği çeşitli projeler, tartışmalar ve konuk konuşmacılarla zenginleştirilir. Öğrenciler; yüzyıllar arası çeşitli karşılaştırmalar, sentezlemeler yaparak ve analitik düşünerek bilgiye ulaşırlar. Müfredat; Efresiyap’ın Hikâyeleri, Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk, Bab-ı Esrar gibi çeşitli güdümlü kitaplarla desteklenir. 

 

 

 

DİL ve ANLATIM 11 – 11. Sınıf zorunlu ders (4 saat)

 

11. sınıf  Dil ve Anlatım dersi haftalık 4 saatlik bir derstir.  2 ve 4 saatlik derslerde müfredat aynı olmasına karşın, 4 saatlik dersin metin detayları, incelemeleri, uygulama çalışmaları, projeleri 2 saatlik derse göre farklılık gösterir.

Öğrenciler bu derste,  öğretici metinlerin ve sözlü anlatım türlerinin özelliklerini ve bu türlerin birbirinden farklılıklarını öğrenir. Okuduklarını anlama ve yorumlama, amacına uygun şekilde bir üslup geliştirme ve anlatım biçimi kullanma becerisi kazanır. Makale, deneme, söyleşi, günlük, fıkra, gezi yazısı gibi türlerin özelliklerini kavrar.   Türkçeyi en doğru ve etkili şekilde kullanarak bu türlerde yazı yazabilir. Öğrenciler, metinlerin özelliklerini kavrar ve bu konulara yönelik üniversite sınavı sorularının çözümünde yetkin hale gelir.  Çeşitli projeler sayesinde topluluk önünde hazırlıklı ve hazırlıksız olarak etkili konuşma becerisini farklı ve etkin bir iletişim gücünü ortaya koyar. Öğrenciler, metin türlerinin tarihsel gelişimini inceledikten sonra bu türlerle ilgili her dönem bir proje hazırlar. Projedeki amaç öğrencilerin araştırma, inceleme, yorumlama ve topluluk karşısında konuşma gibi becerilerini geliştirmek, eleştirel düşünce yetisi kazanmalarını sağlamaktır. Müfredat; Paranın Cinleri, Edebiyat Mutluluktur, İnsancıklar, Kürk Mantolu Madonna, Günlük (Oğuz Atay) gibi kitaplarla desteklenir.

Öğrenciler döneme ait eserler, eserlerin türleri, yazar eser ilişkileri ve eşleştirmeleri gibi LYS konularıyla doğrudan ilişkili, geniş ve detaylı bir bilgiye sahip olurlar.

 

4 saatlik Türk edebiyatı dersinin müfredatı, Türk üniversitelerinde sözel alanı seçecek öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmeye yönelik olarak düzenlenmiştir.  Bu nedenle sözel alana yönelecek öğrencilerin bu dersi seçmesi önemli tavsiye edilir.

 

 

 

TÜRK EDEBİYATI 11 – 11. Sınıf zorunlu ders (3 saat)

 

11. sınıf Türk Edebiyatı dersi haftalık 3 saatlik bir derstir. Müfredat 3 ve 5 saatlik derslerde aynı olmasına karşın, 3 saatlik derslerde metin sayısı ve konuların detaylandırılması farklılık gösterir. 

Bu ders, Batılılaşma devri Türk edebiyatının çeşitli dönemlerini, yazarlarını ve eserlerini inceler. Batı edebiyatı akımları, bu akımların Türk edebiyatına etkisi de dersin bir diğer konusudur. Öğrencilerden sentezler oluşturmaları, karşılaştırmalar yaparak, eleştirel düşünerek bilgiye ulaşmaları beklenir.  Müfredat; Notre Dame'nin Kamburu, Kiralık Konak gibi güdümlü kitaplarla desteklenir.

 

3 saatlik Türk edebiyatı dersinin müfredatı, Türk üniversitelerinde sayısal alanı seçecek öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmeye yönelik olarak düzenlenmiştir.  Bu nedenle bu dersi sayısal alana yönelecek öğrencilerin seçmesi tavsiye edilir.

 

 

TÜRK EDEBİYATI 11 – 11. Sınıf zorunlu ders (5 saat)

 

11. sınıf Türk Edebiyatı dersi 5 saatlik bir derstir. Bu dersin müfredatı, Batı edebiyatı edebî akımları, Batılılaşma Dönemi Türk Edebiyatı Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecr-i Ati – ve Milli edebiyat Dönemini kapsamaktadır. 3 saatlik Türk edebiyatı dersinden farklı olarak 5 saatlik Türk edebiyatı dersinde konular daha ayrıntılı ve örnek metinler üzerinde daha kapsamlı inceleme çalışmalarıyla işlenir. Öğrenciler bu derste 3 saatlik edebiyat müfredatında işlenmeyen pek çok yazar ve şairi de tanıma fırsatı bulurlar. Bu durum Türk üniversitelerinde sözel alana yönelik çalışan öğrenciler için avantaj sağlar. Ayrıca ,Notre Dame’nin Kamburu, Araba Sevdası, Therese Raquin, Kürk Mantolu Madonna, Başın Öne Eğilmesin gibi Türk ve Dünya edebiyatının seçkin eserlerinden bazıları bu dersin müfredatı içinde yer almaktadır. İşlenen konularla birebir bağlantılı olan bu eserler üzerinde çeşitli tekniklerle anlama ve yorumlama çalışmaları yapılır. Böylece öğrenciler işlenen konuları daha iyi algılama ve analiz edebilme yetisine sahip olurlar.

 

Öğrenciler ikinci dönemde okudukları Kiralık Konak kitabı ile ilgili proje hazırlarlar. Bu projede amaç öğrencilerin araştırma, inceleme, yorumlama ve topluluk karşısında konuşma gibi becerilerini geliştirmek, eleştirel düşünce yetisi kazanmalarını sağlamak ve yazılı anlatımın yanında görsel sanatlar üzerinde de değerlendirme yapabilmelerini sağlamaktır.

 

5 saatlik Türk edebiyatı müfredatı Türk üniversitelerinde sözel alanı seçecek öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmeye yönelik olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle sözel alana yönelecek öğrencilerin bu dersi seçmeleri önemle tavsiye edilir.

 

 

DİL ve ANLATIM 12 – 12. Sınıf zorunlu ders (2 saat)

 

12. sınıf Dil ve Anlatım dersi haftalık  2 saatlik bir derstir.  2 ve 4 saatlik derslerde müfredat aynıdır ancak 4 saatlik daha detaylı bir öğretim metodu uygulanır.  Bu ders, sanatsal metinlerin ayırıcı özellikleri, metinlerin iletisi yönünden türleri, 11.yy’dan günümüze kadar olan metin türlerini ve bu türde eserler veren Türk ve Batı yazarlarını inceler.

 

Dersin amacı öğrencilerin okuduklarını anlama, analiz etme, yorumlama ve anlatma becerilerini geliştirmektir. Müfredat; Dönüşüm, Beyaz Kale, Korkuyu Beklerken gibi güdümlü kitaplarla desteklenir.

 

2 saatlik Dil ve Anlatım dersinin müfredatı, Türk üniversitelerinde sayısal alanı seçecek öğrencilerin okuma, anlama, değerlendirme becerilerini geliştirmeye yönelik olarak düzenlenmiştir.  Bu nedenle sayısal alana yönelecek öğrencilerin bu dersi seçmesi tavsiye edilir.

 

 

DİL ve ANLATIM 12 – 12. Sınıf zorunlu ders (4 saat)

 

12. sınıf Dil ve Anlatım dersi haftalık 4 saatlik bir derstir.  2 ve 4 saatlik derslerde müfredat aynıdır ancak 4 saatlik daha detaylı bir öğretim metodu uygulanır.  Bu ders, sanatsal metinlerin ayırıcı özellikleri, metinlerin iletisi yönünden türleri, 11.yy’dan günümüze kadar olan metin türlerini ve bu türde eserler veren Türk ve Batı yazarlarını inceler. Öğrenciler okudukları ve dinledikleri inceleme ve araştırma yazılarının ortak özelliklerini; dergi ve gazetelerdeki popüler, öğretici yazılarla bilimsel yazıların farklılıklarını, bir yazarın, bir bilim adamının, bir düşünürün kişisel deneyimlerini, gözlemlerini ve kanaatlerini ifade eden öğretici yazıların ortak ve farklı yönlerini açıklayarak bilimsel yazıların amaçlarını belirler.

 

Dersin amacı öğrencilerin okuduklarını bireysel olarak anlama, analiz etme, yorumlama ve anlatmaları; dili amaca ve hedef kitleye uygun etkileyici biçimde kullanmaları, kültür ve sanat etkinliklerini değerlendirerek takip etmeleridir. Müfredat; Dönüşüm, Korkuyu Beklerken, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı, Beyaz Kale, Başın Öne Eğilmesin, Saatleri Ayarlama Enstitüsü gibi güdümlü kitaplarla desteklenir. Öğrenciler, eserlerin türleri, yazar eser ilişkileri ve eşleştirmeleri gibi LYS konularıyla doğrudan ilişkili, geniş ve detaylı bir bilgiye sahip olurlar.

 

4 saatlik Dil ve Anlatım dersinin müfredatı, Türk üniversitelerinde sözel alanı seçecek öğrencilerin okuma, anlama, değerlendirme becerilerini geliştirmeye yönelik olarak düzenlenmiştir.  Bu nedenle sözel alana yönelecek öğrencilerin bu dersi seçmesi tavsiye edilir.

 

 

TÜRK EDEBİYATI 12 – 12. Sınıf zorunlu ders (3 saat)

 

12. sınıf Türk edebiyatı dersi haftalık 3 saatlik bir derstir. Müfredat 3 ve 5 saatlik derslerde aynı olmasına karşın, 3 saatlik derslerde metin sayısı ve konuların detaylandırılması farklılık gösterir. 

 

Bu ders Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Nazım Hikmet’e; Aziz Nesin’den Orhan Pamuk’a kadar geniş bir yelpaze içinde Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk edebiyatının dönemlerini fikir akımlarını, eserlerini ve edebiyatçılarını inceler.  Öğrencilerden sentezler oluşturmaları, karşılaştırmalar yaparak, eleştirel düşünerek bilgiye ulaşmaları beklenir.

 

3 saatlik Türk edebiyatı dersinin müfredatı, Türk üniversitelerinde sayısal alanı seçecek öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmeye yönelik olarak düzenlenmiştir.  Bu nedenle bu dersi sayısal alana yönelecek öğrencilerin seçmesi tavsiye edilir.

 

 

TÜRK EDEBİYATI 12 – 12. Sınıf zorunlu ders (5 saat)

 

12. sınıf Türk Edebiyatı dersi 5 saatlik bir derstir. Bu dersin müfredatı, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, 1940 sonrası Türk edebiyatı ve 1960 sonrası Türk edebiyatı konularını kapsamaktadır. 3 saatlik Türk edebiyatı dersinden farklı olarak 5 saatlik Türk edebiyatı dersinde konular daha ayrıntılı ve örnek metinler üzerinde daha kapsamlı inceleme çalışmalarıyla işlenir. Öğrenciler bu derste 3 saatlik edebiyat müfredatında işlenmeyen pek çok yazar ve şairi de tanıma fırsatı bulurlar.

 

LYS sınavında edebiyat sorularının önemli bir kısmını yazar ve şairlerle ilgili sorular oluşturmaktadır. Bu durum göz önünde alındığında Cumhuriyet Dönemi içinde yer alan yazarların büyük çoğunluğunun işlenmesi gerektiği görülmektedir. 5 saatlik Türk edebiyatı dersi öğrencilere bu olanağı sunmaktadır. İşlenen konular, çeşitli uygulama çalışmalarıyla pekiştirilir.

5 saatlik Türk edebiyatı müfredatı Türk üniversitelerinde sözel alanı seçecek öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmeye yönelik olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle sözel alana yönelecek öğrencilerin bu dersi seçmeleri önemle tavsiye edilir.

 

 

SEÇMELİ DİL BİLGİSİ – 12. Sınıf seçmeli ders (2 saat)

 

Bu dersin temel amacı Türk dilinin bütün özelliklerini öğrenme, kullanma, kavrama, analiz ve sentez yapabilme alışkanlığı kazanma yoluyla öğrencileri YGS ve LYS’ ye hazırlamaktır. Türkçe becerisi bireyin anlama ve yorumlama gücünü geliştirdiği için bu derste başarılı olmak tüm derslerdeki, özellikle sözel derslerde,  başarıyı olumlu yönde etkilemektedir. Doğru cevabı bulmak, hangi dersten olursa olsun, soruyu doğru okumaya, doğru anlamaya ve doğru yorumlamaya bağlıdır.

 

Seçmeli Dil Bilgisi dersinin YGS’ye yönelik müfredatında “yazım kuralları, noktalama işaretleri, ses bilgisi, anlam bilgisi, yapı bilgisi, sözcük bilgisi, cümle bilgisi, anlatım bozuklukları” ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.  LYS müfredatında, YGS müfredatına ek olarak, temel edebiyat bilgileri verilmekte; Türk ve dünya edebiyatının önde gelen yazar, şair ve yapıtları ayrıntılı olarak incelenmektedir.

 

Bu derste, “Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı” derslerinin tüm lise müfredatı gözden geçirilmekte, konu anlatımının ardından yoğun bir soru çözümü gerçekleştirilmekte, öğrencilerin soruları yanıtlanmakta; sorun tespit edilen konularda geri besleme yapılmak yoluyla konunun pekiştirilmesi ve öğrenmede kalıcılığının sağlanması amaçlanmaktadır.

 

YGS Türkçe puanının LYS’ye olan katkısının, puan türüne göre, % 11- 40 arasında olduğu göz önüne alındığında hedeflerine ulaşmak isteyen öğrencilerin bu dersi tercih etmeleri önemle tavsiye edilir.