BAŞARIYI ÖDÜLLENDİRMEK BİR GELENEK

Kurulduğu 1876 yılından bu yana, başarılı gençler yetiştirmek için çalışan Üsküdar Amerikan Lisesi olarak eğitimde fırsat eşitliğine inanıyor ve başarılı gençlerin maddi kaygılar taşımadan en iyi eğitimi alabilmelerini toplumsal bir hizmet olarak görüyor. 

Üsküdar Amerikan Lisesi, bu yaklaşımla spor, sanat ve bilim alanlarında başarılı öğrencilere burs olanakları sağlıyor. Bu bursları SEV’in katkılarıyla kendi kurumlarının faaliyetlerinden ve bağışçılarından sağladığı kaynakla yaratıyor. 

Burslarımız okula ve öğrencilerin ihtiyacına göre Mali Destek Bursu, SEV Spor, Sanat ve Bilim Bursu olarak değişiklik gösteriyor ve her bir bursun kendine özel koşulları bulunuyor.

Bu koşullara göre burs oranları değişiklik gösteriyor ve okul ücretinin %100’ünü aşan oranlara varabiliyor.

 

 

Mali Destek Bursu:

 

Mali Destek Bursu, Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) Burs Yönetmeliği’nde tarif edilen kriter ve uygulama esaslarına göre verilir. Bir yıllık burstur. Tüm başvurular okulun burs komitesince değerlendirilir. Bursa uygun bulunan başvurulara tespit edilen ihtiyaç doğrultusunda %10  ile %100 arasında değişen oranlarda tahsis yapılır. Mali Destek Bursu’ndan bir seneden fazla yararlanmak isteyenler, her sene başvurularına yenilemeli ve değerlendirme sürecine katılmalıdırlar. Öğrencinin sınıfını geçmiş olması, disiplin cezası almamış olması bursun devamı için zorunlu koşullardandır. 

 

ÖNEMLİ NOT: Mali Destek Bursu kapsamında Okul tarafından temin edilen kişisel veriler, 6698 sayılı kanuna uygun olarak burs değerlendirme ve eğitim faaliyeti kapsamında işlenmektedir. Veri sahibi, Okul'a başvurarak, kişisel verilerinin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle veri sahibi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. Bilgi ve başvuru talepleri okulun resmi internet sitesinde ilan edilen veri sorumlusu temsilcisine yönlendirebilir. Okul, talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ek ücret alınabilir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde veri sahibinin Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

 

Sağlık ve Eğitim Vakfı Spor, Sanat ve Bilim Bursu:

 

SEV'in misyonu doğrultusunda çok yönlü bireyler yetiştirebilmek için sportif, sanatsal ve bilimsel faaliyette bulunanları desteklemek amacıyla oluşturulan spor, sanat ve bilim bursu, liselerimize kayıt hakkı kazanan ve/veya hâlihazırda öğrenimini okullarımızda devam ettiren, aktif spor, sanat ve bilim faaliyetlerine devam eden öğrencileri kapsar. Burs, öğrencinin lise eğitimini kapsayan 5 yıl süresince devam eder. Burs meblağ okul ücretinin %50’sidir. Detaylı bilgi için tıklayınız.