9. Sınıf Tarih

9. Sınıf Tarih dersi , haftada 2 ders saati olarak işlenmektedir. Bu dersin amacı, Öğrencilerin Tarihi bir bilim olarak algılamalarını ve Tarih bilimine ilgi duymalarını sağlamak,  insanlık tarihi boyunca birey ve toplum üzerinde etkili olan din ve kültürleri öğretmek , eleştirel ve analitik düşünme becerileri kazandırmaktır.  Ders kapsamında Tarih bilimine giriş, İlkçağ uygarlıkları, Türklerin anayurdu Orta Asya ve burada kurulan İslamiyet öncesi Türk devletleri, İslam Tarihi, Türk İslam Devletleri ve Türkiye Tarihi konuları işlenecektir. Ayrıca bu ders, Ernst H. Gombrich’in ‘‘Genç Okurlar İçin Kısa Bir Dünya Tarihi’’ kitabı ile desteklenmektedir

 

10. Sınıf Tarih

10. Sınıf Tarih dersi haftada 2 ders saati olarak işlenmektedir. Bu dersin amacı, Tarihin sadece siyasi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel alanları kapsadığını fark ettirerek,  hayatın içinden insanların da tarihin öznesi olduğu bilincini kazandırmak, öğrencilerin farklı dönem, mekân ve kişilere ait toplumlar arası siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi analiz ederek bu etkileşimin günümüze yansımaları hakkında çıkarımlarda bulunmalarını sağlamaktır. Bu derste işlenecek konular şunlardır: Beylikten devlete (1300-1453), Yeni Çağ’da Avrupa’daki Önemli Olaylar, Dünya gücü Osmanlı Devleti (1453-1600), Arayış yılları (XVII.Yüzyıl), XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi. Ayrıca, bu ders Oral Sander’in “Siyasi Tarih” kitabı ile desteklenmektedir.

 

10. SINIF 20. YY'DA TÜRKİYE DERSİ ( 6 SAAT ) - IB

20.yy’da Türkiye dersi çok-disiplinli bir ders olarak milli eğitim bakanlığının (MEB) tarih, coğrafya ve sosyoloji müfredatlarına uluslararası bakış açısını katmaktadır. Amaçlanan DP sunan Türk okullarında ulusal yönetmeliklere uygun bir ders ortaya çıkarmaktı.

 

Türkiye coğrafi olarak iki kıtanın birleştiği kültürel olarak ise en az iki büyük uygarlığın kesiştiği bir konumdadır. Bu durum Türkiye’yi kültürel ve tarihsel olarak etkilediği gibi Türkiye’nin komşularını etkilemesini de sağlamıştır. Bu dersin amacı MEB’in zorunlu tuttuğu bu üç dersin kavram ve analitik çerçeveleriyle bahsedilen karşılıklı etkileşimleri keşfetmektir. Öğrencileri Türkiye’nin bölgede oynayacağı olası rol ve diğer toplumların Türkiye hakkındaki algıları konusunda bilinçlendirmek üzere uluslararası bir bakış açısı derse eklenmiştir.

 

Bu dersin müfreadtında toplam 6 ünite mevucttur:

1.ünite: 20.yüzyıl doğarken Türkiye

2.ünite: Türkiye cumhuriyetinin kuruluşu (1923-1945)

3.ünite: Dünya savaşları arasındaki küresel değişimler ve Türkiye üzerindeki etkileri (1918-1939)

4.ünite: II. dünya savaşı ve baskı altındaki Türkiye

5.ünite: Yeniden yapılanma, demokrasi, Türkiye ve bölgedeki gelişmeler (1945-1985)

6.ünite: Küreselleşmenin etkileri ve Avrupa ile diyalog (1985-2000)

 

11.Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, haftada 2 ders saati  işlenmektedir. Bu dersin amacı,  Atatürk ilke ve İnkılaplarını evrensel boyutta benimseyen,  çağımıza yön veren olayları ve bu olayların  etkilerini  anlayan, dünyada ve içinde yaşadıkları toplumda gelişen politik, sosyal, ekonomik, kültürel olayları algılayan, yorumlayan, sorgulayan, araştıran ve analiz etme yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir. Ders kapsamında, 19. yy’da Osmanlı ve Avrupa Tarihi, 1881’den 1919’a Mustafa Kemal, Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi, Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler, Türk İnkılabı, Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü konuları işlenecektir.

 

11. Sınıf Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi  Dersi (4 ders saati )

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi seçmeli ders olarak haftada 4 ders saat okutulmaktadır. Bu derste XIX. yüzyıldan günümüze kadar dünyada meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler, bu gelişmelerin Türkiye'ye etkileri ve Türkiye'nin XX. yüzyılda dünyadaki rolü işlenmektedir. Bu derste;  metin analizleri, belgesel, film, fotoğraflar, belge ve karikatürlerle tarihsel olaylar etkili bir şekilde inceleme ve analiz etme yöntem ve teknikleri kullanılır. Bu dersi alan öğrencilerin ;  Geçmişin yorumlanması, günün algılanması ve geleceğe ilişkin beklentiler arasında bağlantı kurmayı gerçekleştirerek, Sosyal Bilimler bilincine sahip, ülke ve dünya genelinde her düzeyden soruna karşı duyarlı, işbirliği ve dayanışma ilkelerine dayalı, evrensel demokratik yurttaşlık değerlerini benimseyen, sivil topluma katılım, insan haklarını koruma ve insan hakları ihlal¬lerini önleme konusunda harekete geçen; düşünmeyi, tartışmayı, eleştirmeyi, anlamlı bir biçimde olay ve olgulara evet ya da hayır  demeyi öğrenen bireyler  olmaları hedeflenir.

 

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ  - 12. Sınıflar seçmeli ders (4 saat)

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi 4 saatlik bir derstir. 11. sınıfta 4 saatlik Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersini almamış öğrenciler bu dersi alabilirler.  Bu derste, metin analizleri, belgesel, film, fotoğraflar, belge ve karikatürlerle tarihsel olayları etkili bir şekilde inceleme ve analiz etme yöntem ve teknikleri daha ayrıntılı olarak yapılmaktadır. 19. yüzyıldan günümüze kadar dünyada meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler, bu gelişmelerin Türkiye'ye etkileri ve Türkiye'nin 20. yüzyılda dünya olaylarındaki rolü işlenmektedir. XX. yy. başında Dünya, II. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş Dönemi, Soğuk Savaş Sonrası Değişimler, Yumuşama Dönemi ve Sonrası, Küreselleşen Dünya ve Türkiye’deki Gelişmeler gibi konu başlıkları yer almaktadır. Bu dersi alan öğrenciler genel kültürlerini geliştirerek, güncel ve tarihsel olayları yorumlama yeteneği kazanırlar. Yurt dışında eğitim alacak öğrenciler; Çağımıza yön veren olayları ve bu olayların etkilerini anlayabilir, dönem içinde hazırladıkları proje ve sunumlarla özgüvenlerini geliştirir, kendilerini daha iyi ifade edebilirler.

 

TYT SOSYAL 12. Sınıf seçmeli ders (4 saat)

TYT Sosyal Dersi 12. sınıflarda  haftada 4 saat olarak planlanmıştır.Tarih ve Felsefe grubu derslerini kapsayacaktır.  Haftada  2 saat Tarih, 2 saat Felsefe grubu dersleri işlenecektir.  Bu derste temel amacımız, TYT’ ye hazırlık yapmaktır.Felsefe grubunda; Felsefe ders konuları işlenip, test çalışmaları yapılacaktır.Tarih dersinde 9-10 ve 11. sınıflardaki zorunlu tarih derslerinin müfredatında yer alan konular tekrar edilecek ve bu konularla ilgili test çalışmaları yapılacaktır.