9.sınıf

Coğrafya dersi 9. sınıflarda haftada iki ders saati olarak uygulanmaktadır. Coğrafya, insanın yaşadığı alanı ve dünyayı anlamasını ve anlamlandırmasını sağlayan bir disiplindir. Çünkü insanların mekansal algıları, yaşadıkları alanın konum özellikleriyle yakından ilgilidir. Coğrafya ayrıca, doğa ve insana ait konum, dağılış, doğal ve beşeri sistemler, süreçler, dokular ve etkileşimi açıklayan bir bilimdir. Konular bütünsel olarak etkileşimi ve oluşan dokuları açıklar nitelikte, yerel, ulusal ve küresel ölçekte incelenir.

Bu derste Doğa ve İnsan, Harita Bilgisi, Yerkürenin Şekil ve Hareketleri, İklim Elemanları ve Beşeri sistemler konuları yer almaktadır. Bu derste öğrencilerimizin harita okuma ve kullanma, gözlem ve sorgulama, grafik, tablo, diyagram oluşturma ve yorumlama, zamanı, değişim ve sürekliliği algılama, kanıt kullanma becerilerini geliştirmeleri hedeflenir.

 

 

10.sınıf

 

Coğrafya dersi 10. sınıflarda haftada iki ders saati olarak uygulanmaktadır. Bu derste öğrencilerimizin yakın çevresinden başlayarak kendi mekânına ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip çıkma bilinci geliştirilir. Konular bütünsel olarak etkileşimi ve oluşan dokuları açıklar nitelikte, yerel, ulusal ve küresel ölçekte incelenir. Yeryüzünün Yapısı ve Oluşum Süreci, Su, Toprak ve Bitkiler, Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Nitelikleri, Dünyada ve Türkiye’de Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları , Ulaşım, Ekonomik etkinlikler konuları yer almaktadır. Bu derste öğrencilerimiz İnsan – doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerileri kazanır, ayrıca gözlem ve sorgulama, grafik, tablo, diyagram oluşturma ve yorumlama, zamanı, değişim ve sürekliliği algılama, kanıt kullanma becerilerini geliştirmelerine yönelik çalışmalar yürütülür.

 

 

11.sınıf

 
Haftada 4 ders saati olarak uygulanacak Coğrafya derslerinde;  Ekosistemler, nüfus politikaları, şehirsel gelişim ve etkileri, dünyada ve ülkemizde ekonomik etkinlikler, arazi kullanımı, doğal afetler, ülke analizleri, çevreyi etkili kullanma ve ekolojik döngülere insan müdahaleleri konuları  incelenecektir. Bu konular yalnızca teorik düzeyde incelenmekle kalmayacak, araştırma, proje, uygulama ve gezilere ağırlık verilerek ele alınacaktır. Bu derste, üniversite hazırlık sözel öğrencilerinin hedeflerine ulaşmada karşılarına çıkacak sorulara cevap vermeleri, ayrıca öğrencilerimizin yaşadığı çevre ve dünyayı tanımaları, Coğrafi olay ve mekânları incelerken neden-sonuç ilişkisi kurmaları, gözlem ve sorgulama, grafik, tablo, diyagram oluşturma ve yorumlamaları,  zamanı, değişim ve sürekliliği algılama ve kanıt kullanma becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

 


12.sınıf

 

Coğrafya dersi 12.sınıflarda haftada dört ders saati olarak uygulanmaktadır. Bu derste Türkiye’nin ekonomik etkinlikleri, küresel ortamda ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, ülke-doğal kaynak ilişkileri ve insan etkinliklerinin ve varlığının doğa üzerinde yarattığı değişimler konu edinilir. Derslerde sık sık yapılan okumalarla yaşanılan mekâna insanın yaptığı değişim ve sonuçları tartışılıp, öneriler getirilmesi için fırsat yaratılır. Doğal afetler ve çevre sorunları değerlendirilerek korunma ve önlem alma yollarına yönelik uygulamalar geliştirilir. Yapılan uygulamalar sonucunda öğrencilerimizin olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma, gözlem ve sorgulama, grafik, tablo, diyagram oluşturma ve yorumlama,  zamanı, değişim ve sürekliliği algılama, kanıt kullanma becerilerini geliştirmeleri hedeflenir. Ayrıca öğrencilerimizi üniversite sınavına hazırlamak amacıyla 9.10 ve 11.sınıf konu tekrarları ve konularla ilgili test çalışmaları yapılır.

 

 

12.sınıf Seçmeli Coğrafya:

 

Seçmeli Coğrafya dersi 12.sınıflarda haftada 2 ders saati olarak uygulanır. Bu dersin uygulanma amacı öğrencilerimizi üniversite sınavına hazırlamaktır. Liseyi bitiren bütün öğrencilerin girdiği ortak sınav olan TYT’de sorular 9. ve 10.sınıf coğrafya dersi konularını kapsamaktadır. Bu derste temel amacımız 9. ve 10.sınıf coğrafya konularının tekrarını ve bu konularla ilgili test çalışmaları yapmaktır.