PROGRAM

Fizik, evren ve evrenin işleyişi ile ilgili bir bilimdir. Tarih boyunca pek çok bilim insanı doğanın kurallarını anlayıp, öğrenmek için fizikle uğraşmıştır. Dersin amacı, öğrencilerin bu kuralları anlamasında yardımcı olmak, kuralların uygulanması için gerekli matematiksel beceriyi geliştirmektir. Öğrenciler anlayarak öğrendikleri dersleri zevkle ve daha istekli çalışır. Fiziğin hoş tarafı, ezberleyecek az şey olması ve başta zor gibi algılanan kavramların konunun sonunda açıklık kazanmasıdır. Günlük yaşamda aklımıza takılan sorulara fizikle yanıt bulmak, gözümüzün önündeki sır perdesini kaldırmak gibidir.

 

FİZİK 9 – 9. sınıf zorunlu ders (2 saat)

Ders Kitabı:  College Physics: A Strategic Approach ve Çalışma Kitapları. Yazarlar: Randall Knight, Brian Jones ve Stuart Field. Öğrenciler ders kitabını satın almak zorunda değillerdir. Öğrencilerden çalışma kitaplarını (workbooks) sınıfa getirmeleri beklenmektedir.

Tüm UAA öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan 9. sınıf Fizik dersi, 10. sınıf Fizik dersi ile birlikte Fiziğe Girişin temelini oluşturmaktadır. 9. sınıfta Fiziğin Doğası, Madde ve Özellikleri, Kuvvet ve Hareket, Enerji, Isı ve Sıcaklık, Statik Elektrik konularına odaklanılır. Kavramsal anlamaya vurgu yapılmakla birlikte öğrencilerden cebirsel becerilerini kullanarak problem çözmeleri beklenir. Laboratuvar çalışmaları; elektronik sensör kullanarak veri toplama, video analizi, TI bilimsel hesap makinesi gibi teknolojiler yardımı ile grafik analizi ve farklı ekipmanlara yönelik yazılımları kullanabilmeyi kapsar. Öğrencilerden matematik bilgilerini fiziğe uygulamaları sırasında kavramsal temelde konuyu anladıklarını göstermeleri beklenir.

 

Fizik, başlangıçta karmaşık görünebilen sistem ve problemlerin açık ve mantıklı bir şekilde çözümüne dayanır. Bu ders ile öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesinin yanında, sistemlerin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmaları da sağlanır. Teorik konular laboratuvar çalışmaları ile desteklenmektedir. Öğrencilerden doğru ve bilimsel İngilizce terminoloji kullanmaları, kavramları algılayıp değerlendirebilmeleri, problem çözebilip doğru analiz ve hesaplama yapabilmeleri ve sonuçları doğru formatta sunabilmeleri beklenmektedir.

 

Değerlendirme laboratuvarda gösterilen takım çalışmasına, deney raporlarına, çalışma kâğıtları ve ödevler ile sınav ve yazılı konu yoklamalarına dayanarak yapılır.

 

FİZİK 10 - 10. sınıf zorunlu ders (4 saat)

Ders Kitabı:  College Physics: A Strategic Approach ve Çalışma Kitapları. Yazarlar: Randall Knight, Brian Jones ve Stuart Field. Masteringphysics.com online ödev sitesi

Fizik 10, Fizik 9 dersinin devamı niteliğinde, Fiziğe Giriş düzeyinde ve tüm 10. sınıf öğrencileri tarafından alınan bir derstir. 10. sınıf konuları; Hareket, Dünya Yüzeyinde Hareket (tek ve iki boyutlu), Newton’un Kanunlarının Uygulamaları, İş ve Enerji, Sıvı Basıncı, Elektrik ve Manyetizma, Dalga Hareketi ve Optiktir.

Öğrenciler 9. sınıfta öğretilmeye başlanan matematik becerilerini geliştirmeye, grafik yorumlama çalışmalarına ve bilimsel hesap makinesini doğru kullanma pratiklerine devam ederler. Öğrencilerin fizik problemlerini çözerken konuyu kavramsal bazda anladıklarını göstermeleri beklenir.

Fizik, başlangıçta karmaşık görünebilen sistem ve problemlerin açık ve mantıklı bir şekilde çözümüne dayanır. Bu ders ile öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesinin yanında, sistemlerin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmaları da sağlanır. Teorik konular, laboratuvar çalışmaları ile desteklenmektedir. Öğrencilerden doğru ve bilimsel İngilizce terminoloji kullanmaları, kavramları algılayıp değerlendirebilmeleri, problem çözebilip doğru analiz ve hesaplama yapabilmeleri ve sonuçları doğru formatta sunabilmeleri beklenmektedir.

Değerlendirme, laboratuvarda gösterilen takım çalışmasına, deney raporlarına, çalışma kâğıtları ve ödevler ile sınav ve yazılı konu yoklamalarına dayanarak yapılır.

 

FİZİK 10 IB İLERİ SEVİYE – 10. sınıf IB programı seçmeli (5 saat)

Ders Kitabı: Physics for the IB Diploma 6th edition, K. A. Tsokos, Cambridge University Press

Üst Düzey Fizik, 10. sınıf öğrencilerine sunulan, 6 saatlik bir seçmeli derstir. Ders şu konulardan oluşur: Ölçümler ve Belirsizlikler, Mekanik, Termal Fizik, Dalga, Elektrik, Manyetizm, Sirküler Hareket ve Yer çekimi, Atomik, Nükleer ve Parçacık Fiziği, Enerji Üretimi, Dalga Fenomenleri, Alanlar, Elektromanyetik İndüksiyon, Kuantum ve Nükleer Fizik ile Mühendislik Fiziği.

Çizgesel hesap makinesi ders süresince kullanılacaktır. Dersin amacı öğrencileri IB sınavlarına hazırlamak ve IB Üst Düzey Fizik rehberinde belirtildiği gibi öğrencilerin fizikten keyif almasını sağlamak, fiziğin evrenselliği, çok kültürlülüğü ve tarihî bilincini öğrenciye kazandırarak uluslararası boyutu kavramalarını sağlamak ve TOK dersinde bilgi alanı olarak fiziğin diğer disiplinlere katkısını anlamalarını sağlamaktır. Okuldaki derslerin parçası olarak (IB’ye gönderilmesine rağmen okulda notlanacaktır) her öğrenci kendisinin tasarladığı bir fizik projesinden oluşan iç değerlendirme yapacak, ilgilendiği bir konuyu keşfederken veri toplayacak ve analiz edecek, konuyla ilgili resmi bir rapor yazacaktır. Bu rapor 6 ile 12 sayfa arasında olacak ve IB diploma notunun % 20’sini oluşturacaktır.

Öğrencilerin bilgi ve kavrayışlarını göstermeleri, temel aritmetik fonksiyonları gerçekleştirebilmeleri, ortalama, yüzdelik, kesir, oran, tahmin ve terslik içeren işlemleri yapabilmesi beklenir. Öğrencilerin ayrıca standart nosyon, doğru ve ters oran kullanabilmeleri, cebir denklemleri ile lineer eşzamanlı denklemler çözebilmeleri, grafik çizebilmeleri ve okuyabilmeleri, en iyi uyum doğrusunu çizebilmeleri, göreli kesinlikle maksimum ve minimum gradyan doğruları oluşturabilmeleri, veri yorumlayabilmeleri, x-ekseni notasyonunu kullanabilmeleri ve bir veya iki rakamla belirsizlik ifade edebilmeleri gerekir.

Değerlendirmeler ders katılımı, ödev ve worksheetlerin tamamlanması, quiz’ler, projeler ve sınavlarla yapılacaktır. Değerlendirme egzersizleri çıkmış IB sorularını, teoremlerin ve özelliklerin uygulanması ile İngilizce terminolojinin doğru kullanımını içerecektir.

 

İLERİ FİZİK 1 - 11. sınıf seçmeli ders (4 saat)

Ders Kitabı: Randall Knight, Brian Jones and Stuart Field College Physics: A Strategic Approach ve ilgili çalışma kitapları ile web siteleri

İleri Fizik 1 genel fizik müfredatını cebir bazında ele alan bir derstir. İleri Fizik 1 ve 2, üniversite giriş sınavı  için gerekli tüm altyapı bilgilerini kapsamaktadır. 12. sınıfta İleri Fizik 2 dersini almayı planlayan öğrencilerin bu dersi seçmeleri önemle tavsiye edilir.  Laboratuvar çalışmaları bu dersin kavramlarını anlamaya entegre edilmiş şekilde işlenir.

10. sınıfta mecburi alınan Fiziğe Giriş dersi müfredatının dinamik, iş, güç, enerji ve yeryüzünde hareket konuları, İleri Fizik 1 dersinin başında bir iki çalışma kağıdı ile tekrar edilir ve daha sonra yıl boyunca itme-momentum, dairesel ve dönme hareketi, salınım ve basit harmonik hareket, statik elektrik (elektrik kuvvet, alan, elektrik potansiyeli, kapasitörler, elektriksel potansiyel enerji) ve DC devreleri; Kirşof Kanunları işlenir.

 

Her dönem öğrenciler iki yazılı sınav ve iki performans notu ile değerlendirilir. Performans değerlendirmeleri; quiz, grup çalışması, değerlendirilecek sınıf aktiviteleri, derse hazırlık ve katılım, laboratuvar çalışmaları (deney raporları ve deney esnasındaki tutum ve davranışlar ve etizm); isteğe bağlı “Gerçek Hayat Projesi” sunumu ve ödevler dikkate alınarak yapılacaktır. Karne notu bu dört notun ortalamasıdır ve yüzde şeklindedir.

 

Bu ders özellikle İleri Fizik bilgisi gerektiren tüm Ulusal ve Uluslararası sınavlara girecek öğrenciler için tavsiye edilir.

 

FİZİK AP - C MEKANİK - 11. sınıf seçmeli ders (4 saat)

Bu dersin ön koşulu bulunmaktadır. İleri Fizik 1 dersi ile birlikte alınamaz.

Ders kitabı: Kaplan AP Physics B & C 2014 to 2015 (Kaplan AP Series) by Paul Heckert.

Mekaniğe Giriş, üniversite 1. sınıf düzeyinde bir derstir.  Öğrencilerin  bu dersi alabilmeleri için 10. sınıfta birinci dönem sonu fizik ve matematik ders ortalamalarının en az % 85 olması gerekmektedir. AP Fizik C: Mekanik dersi üniversitede Fizik ya da Mühendislik öğrencilerinin aldığı giriş dersine denk olup, hem Türkiye’deki hem de yurt dışındaki üniversitelerde kredisi sayılabilen bir derstir. Bu dersin müfredatı College Board tarafından onaylanmıştır. Bu dersi diğer Fizik derslerinden ayıran unsur ileri matematiğe dayanmasıdır. Dersin akışı çoğu zaman bir Fizik dersinden çok Matematik dersini andırır, bu nedenle öğrencilerin buna göre hazırlanması gerekmektedir. Müfredatın içeriğinde Türev, İntegral, bir ve iki boyutta Hareket, Kuvvetler, İş ve Enerji, Momentum, Dönme Hareketi, Dönme Hareketinin Dinamiği ve Basit Harmonik Hareket ve Mekanik Dalgalar bulunmaktadır.

Dersi alan öğrencilerin; vektörler, koordinat sistemi ve grafiklere aşina olmalarının yanı sıra  fiziğin hız, ivme, kuvvet ve enerji gibi temel kavramlarına da vakıf olmaları gerekmektedir.

Değerlendirme, laboratuvarda gösterilen takım çalışmasına, deney raporlarına, çalışma kâğıtları ve ödevler ile sınav ve yazılı konu yoklamalarına dayanarak yapılır.

Bu ders, ileri seviyede fiziğin matematik temellerini araştırmak isteyen öğrencilere önerilmektedir. Yurt dışı üniversite başvurularında kullanmak için ya da üniversitelerde bu dersin kredisinin sayılabilmesi için öğrenciler dışarda AP sınavına girmeyi seçebilirler.

İleri  Fizik 1 ve Mekaniğe Giriş (AP Physics C – Mechanics) dersleri örtüşen konuların çokluğu nedeni ile birlikte alınamazlar.

 

FİZİK 11 IB İLERİ SEVİYE - 11. sınıf IB programı seçmeli  ders (7 saat)

Ders kitabı: Physics for the IB Diploma 6th edition, K. A. Tsokos, Cambridge University Press

IB 11. sınıf ileri seviye Fizik dersi, 10. sınıfın devamıdır. Öğrenciler; Dalgalar, Elektrik ve Manyetizma, Atom Fiziği, Çekirdek ve Parçacık Fiziği konularında daha detaylı bilgi edineceklerdir. Öğrencilerin IB programı dahilinde ‘Internal Assessment’ olarak adlandırılan bir proje tamamlamaları gerekmektedir. Okul bünyesinde yapılan bu proje okulda değerlendirilip IB’ye gönderilecektir. Her bir öğrenci, fizikten ilgili oldukları bir konuyu seçerek projeyi dizayn edeceklerdir. Bu proje için öğrencilerin belirli bir konu üzerinde veri toplayıp analiz etmeleri ve sonuçlarını bir rapor olarak sunmaları gerekmektedir. Bu rapor 6 ile 12 sayfa uzunluğunda olup IB diploma notunun % 20’sini oluşturmaktadır.

Bu dersin amacı öğrencilerin fiziği sevmelerini sağlamak ve onları IB sınavına hazırlamaktır. Ayrıca, fiziğin uluslararası bir boyutta evrenselliğinin, onun çok kültürlülüğünün ve tarihsel perspektiflerinin takdirinin kazandırılması, fizik dersinin diğer disiplinlerle olan ilişkilerinin farkındalığının arttırılması da hedefleri arasındadır.

Öğrencilerden, bildiklerinin göstermeleri, basit aritmetik fonksiyonları yapabilmeleri, ortalama, ondalık kesir hesaplamaları, oranlama yaklaşımlarını yapabilmeleri, standard notasyonu, ters orantıyı kullanabilmeleri beklenmektedir. Ayrıca, cebir denklemlerini, lineer eş zamanlı denklemleri çözebilmeleri, grafik çizebilmeleri ve yorumlayabilmeleri, grafiklerin optimum çizgilerini çizebilmeleri, bağıl doğruluk ile maksimum ve minimum geçişlerinin çizgilerini oluşturabilmeleri, verileri yorumlayabilmeleri, x-çizgisi notasyonunu kullanabilmeleri, bir yada iki anlamlı rakamlarla belirsizlikleri ifade edebilmeleri beklenmektedir.

Grafiksel hesap makinası bu ders boyunca kullanılmaktadır. Değerlendirmeler; derse katılımlara, ödev- çalışma kağıdı tamamlamalara, quizler, projelere ve yazılı sınavlara bağlıdır.  Değerlendirme egzersizleri geçmiş IB sınav sorularını, teoremlerin ve özelliklerin uygulamalarını ve doğru İngilizce terminoloji kullanabilmeyi baz alacaktır.

 

FİZİK 11 IB STANDART SEVİYE - 11. Sınıf IB programı seçmeli  ders (5 saat)

Ders kitabı: Physics for the IB Diploma 6th edition, K. A. Tsokos, Cambridge University Press

IB 11. sınıf Standard Seviye  Fizik dersi, 10. sınıfın devamıdır. Dersin belli başlı konuları şöyledir; Elektrik ve Manyetizma, Salınım ve Dalga hareketi, Atom, Çekirdek ve Parçacık Fiziği ve Göreliliktir.

Bu dersin amacı öğrencilerin fiziği sevmelerini sağlamak ve onları IB sınavına hazırlamaktır. Ayrıca, fiziğin uluslararası bir boyutta evrenselliğinin, onun çok kültürlülüğünün ve tarihsel perspektiflerinin takdirinin kazandırılması, fizik dersinin diğer disiplinlerle olan ilişkilerinin farkındalığının arttırılması da hedefleri arasındadır.

Öğrencilerin IB programı dahilinde ‘Internal Assessment’ olarak adlandırılan bir proje tamamlamaları gerekmektedir. Okul bünyesinde yapılan bu proje okulda değerlendirilip IB’ye gönderilecektir. Her bir öğrenci, fizikten ilgili oldukları bir konuyu seçerek projeyi dizayn edeceklerdir. Bu proje için öğrencilerin belirli bir konu üzerinde veri toplayıp analiz etmeleri ve sonuçlarını bir rapor olarak sunmaları gerekmektedir. Bu rapor 6 ile 12 sayfa uzunluğunda olup IB diploma notunun % 20’sini oluşturmaktadır.

Grafiksel hesap makinası bu ders boyunca kullanılmaktadır. Değerlendirmeler; derse katılımlara, ödev- çalışma kağıdı tamamlamalara, quizler, projelere ve yazılı sınavlara bağlıdır.  Değerlendirme egzersizleri geçmiş IB sınav sorularını, teoremlerin ve özelliklerin uygulamalarını ve doğru İngilizce terminoloji kullanabilmeyi baz alacaktır.

 

İLERİ FİZİK 2 - 12. Sınıf seçmeli ders (4 saat)

Ders Kitabı: Randall Knight, Brian Jones and Stuart Field College Physics: A Strategic Approach ve ilgili çalışma kitapları ile web siteleri

İleri Fizik 2 genel fizik müfredatını cebir bazında ele alan bir derstir. Bu dersi almak için öğrencinin 11. sınıfta İleri Fizik 1 ya da Mekaniğe Giriş (PHYSICS AP - C MECHANICS) derslerinden birini almış olması ve başarıyla tamamlamış olması önemle tavsiye edilmektedir. Bu ileri fizik dersleri üniversite giriş sınavları için gerekli tüm altyapı bilgilerini kapsamaktadır. Laboratuvar çalışmaları bu dersin kavramlarını anlamaya entegre edilmiş şekilde işlenir.

Müfredatın temel konuları; Manyetik Alan ve Kuvvetler, Elektromanyetizma ve İndüksiyon Akımı, Alternatif Akım Devreleri, Akışkanlar, Dalga Hareketi, Optik: Işık Işınları, İzafiyet, Kuantum Fizik, Atom ve Nükleer Fizik ve Termodinamiktir. Bu ders öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesinin yanında, sistemlerin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmalarını da sağlar.

Her dönem öğrenciler iki yazılı sınav ve iki performans notu ile değerlendirilir. Öğrencilerin dönem karne notları iki sınav ve iki performans notunun aritmetik ortalamasıdır.

Üniversitelerin fen veya mühendislik bölümünde okumak isteyen, İleri Fizik  bilgisi gerektiren Ulusal ve/veya Uluslararası  sınavlara girecek öğrencilerin bu dersi almaları önemle tavsiye edilir.

 

AP FİZİK C - ELEKTRİK VE MANYETİZMA  - 12. sınıf seçmeli ders (4 saat)

Bu dersin ön koşullları bulunmaktadır.

Ders Kitabı: Kaplan AP Physics B & C 2013 to 2014 (Kaplan AP Series) - Paul Heckert

AP Fizik C Elektrik ve Manyetizma; calculus temelli üniversite programlarının ikinci dönemlerindeki Elektrik ve Manyetizma dersine eşdeğer bir derstir. Bu dersin müfredatı College Board tarafından İleri Yerleştime (AP) olarak kabul edilmiştir. Ders programı; durgun elektrik, Coulomb Kanunu, Elektrik Alan, Gauss Kanunu, Elektrik Devreleri, Manyetik Kuvvet, Manyetik Alan Kaynakları, Faraday Kanunu ve Alternatif Akım konularını içerir. Haftada dört saat yapılan derste her hafta ya da iki haftada bir laboratuvar uygulamaları yapılır. Laboratuvar etkinlikleri AP Fizik C dersinin çok önemli bir parçasıdır. Öğrenciler laboratuvarda kimi zaman yeni bir kavram ya da ilkeyi keşfederler (örneğin Ohm Kanunu), kimi zaman öğrendikleri kavramların ve ilkelerin uygulamalarını yaparlar (örneğin kırınım ağı ile dalga boyu ölçümü). Tüm laboratuvar etkinlikleri aktif katılımlı uygulamalardır. Laboratuvar aktiviteleri sırasında öğrencilerden bir deney yapmaları, gözlemlerini ve elde ettikleri sonuçları yorumlamaları ve arkadaşlarıyla paylaşmaları, hata ve belirsizlik analizi yapmaları beklenir.

 

DENEYSEL FİZİK– 11. sınıf seçmeli ders (2 saat)

Ders Kitabı: TIPERS – Hieggelke, Maloney, Kanim, O’Kuma –Pearson Publication

Deneysel Fizik dersi, genel fizik müfredatını deney, araştırma ve yorum bazında ele alan bir derstir. Dersin amaçları genel fizik konularının öğrenci merkezli ve sorgulayıcı deneylerle tecrübe edilmesi ve teori ile deney arasındaki bağlantının derinlemesine anlaşılmasıdır.

Deneysel Fizik dersi İleri Fizik 2 dersi ile birlikte alınmalıdır. Dersin müfredatı Fiziksel Ölçümler, Mekanik, Akışkanlar dinamiği, Elektrik - Manyetizma ve Optik konularını içermektedir. Laboratuvar raporu yazmak ve raporlama ile ilgili matematiksel analiz ve hesaplamaları yapmak dersin bir parçasıdır.

Her dönem öğrencilerin başarısı iki yazılı değerlendirme ve iki sözlü değerlendirme ile ölçülmektedir. Dönem notu bu değerlendirmelerin aritmetik ortalamasıdır.