BAŞARIYI ÖDÜLLENDİRMEK BİR GELENEK

Kurulduğu 1876 yılından bu yana, başarılı gençler yetiştirmek için çalışan Üsküdar Amerikan Lisesi olarak eğitimde fırsat eşitliğine inanıyor ve başarılı gençlerin maddi kaygılar taşımadan en iyi eğitimi alabilmelerini toplumsal bir hizmet olarak görüyor. 

Üsküdar Amerikan Lisesi, bu yaklaşımla spor, sanat ve bilim alanlarında başarılı öğrencilere burs olanakları sağlıyor. Bu bursları SEV’in katkılarıyla kendi kurumlarının faaliyetlerinden ve bağışçılarından sağladığı kaynakla yaratıyor. 

Burslarımız okula ve öğrencilerin ihtiyacına göre Mali Destek Bursu, SEV Spor, Sanat ve Bilim Bursu olarak değişiklik gösteriyor ve her bir bursun kendine özel koşulları bulunuyor.

Bu koşullara göre burs oranları değişiklik gösteriyor ve okul ücretinin %100’ünü aşan oranlara varabiliyor.

 

Mali Destek Bursu

Üsküdar Amerikan Lisesi Hazırlık sınıfında başvuranların çeşitli oranlarda Mali Destek Bursu verilmektedir. Okulun burs bütçesi çerçevesinde değerlendirmeler yapılarak Mali Destek Bursu oranı belirlenmektedir. Öğrencinin kesin kayıt hakkı kazanması durumunda, tahsis edilen bursun oranı kesin kayıt gününden önce velisine bildirilmektedir.

Bu destek bir yıllıktır ve ihtiyacın sürmesi halinde başvuru süreci her yıl tekrarlanmaktadır. Aday öğrencinin merkezi sınav puanı ya da başarı sırasına göre burs verilmemektedir.

 

Mali Destek Bursu başvuruları sona ermiştir.

 

2020-2021 Mali Destek Başvuru Süreci:

  • Burs başvuruları ve evrak yükleme sistemi 17 Temmuz 2020 (Ön Kayıt dönemi başlangıcı ile) açılır. Sistem, 19 Temmuz 2020 saat 17.00’ye kadar açık olacaktır. Eksik evraklı başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
  • Mülakatlar 17-18-19 Temmuz’da telefon üzerinden gerçekleşecektir.
  • 20 Temmuz 2020 günü saat 16.00’dan sonra burs değerlendirme sonuç bildirimleri yapılmaya başlanacaktır

 

ÖNEMLİ NOT: Mali Destek Bursu kapsamında Okul tarafından temin edilen kişisel veriler, 6698 sayılı kanuna uygun olarak burs değerlendirme ve eğitim faaliyeti kapsamında işlenmektedir. Veri sahibi, Okul'a başvurarak, kişisel verilerinin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle veri sahibi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. Bilgi ve başvuru talepleri okulun resmi internet sitesinde ilan edilen veri sorumlusu temsilcisine yönlendirebilir. Okul, talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ek ücret alınabilir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde veri sahibinin Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

 

 

Sağlık ve Eğitim Vakfı - Spor, Sanat ve Bilim Bursları

Misyonumuz doğrultusunda çok yönlü bireyler yetiştirebilmek için sportif, sanatsal ve bilimsel faaliyette bulunanları desteklemek amacıyla oluşturulan spor, sanat ve bilim bursu, liselerimize kayıt hakkı kazanan ve/veya hâlihazırda öğrenimini liselerimizde devam ettiren, aktif spor, sanat ve bilim faaliyetlerine devam eden öğrencileri kapsar.

Burs, öğrencinin lise eğitimini kapsayan 5 yıl süresince devam eder. Burs meblağ okul ücretinin %50’sidir.

Öğrencimiz burs kazandığı takdirde, ücret iadesi konusunda okullarımızın Mali İşler departmanları gerekli desteği verecektir.

 

UAA Burs Broşürü için tıklayınız.