HAZIRLIK FEN BİLGİSİ – Hazırlık sınıfı zorunlu ders (2 saat)

Hazırlık Fen Bilgisi dersi tüm Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencilerinin aldığı Fen Bilgisi’ne giriş dersidir. Üniteler kimya, biyoloji ve fizik derslerinin alt başlıklarından oluşmaktadır. Ders üniteleri Biyolojiye Giriş, Isı Transferleri, Karışımların Ayrılması gibi fen dersi konularının yanı sıra grafik çizimi ve analizi, bilimsel sunumlar gibi konuları içermektedir.
 
Öğrenciler bu derste, fen bilgisi öğrenirken, İngilizce dil bilgisi becerilerini de geliştireceklerdir. Bilimsel Metot öğrencilere doğal dünyayı algılama ve anlamlandırma doğrultusunda aktarılacaktır. Öğrenciler okul laboratuvarlarını tanıyacak ve güvenli bir şekilde çalışmayı öğreneceklerdir. Deneyler sırasında veri toplayıp
yorumlayacak ve/veya gerekli analizleri yaparak uygun formatta sunacaklardır. Bu çalışmalar onlara doğru deney raporu yazmayı öğrenme fırsatı yaratacaktır.
 
Öğrencilerden bu dersi işlerken doğru bilimsel terminolojiyi kullanmaları, bilimsel hesap makinesi kullanarak problem çözmeleri beklenecektir. Ders başarısı ortak sınav ve küçük sınavların yanı sıra; ödev, laboratuvar grup çalışması ve raporları, kütüphane araştırması ve sunum ile değerlendirilecektir. Ders dışı yapılan çalışmalar ve sınıf içi katılım öğrenme davranışları kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.