Sosyal Bilimler programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir:

 

 • Atatürk ilke ve inkılâplarını evrensel boyutta benimsemek,
 • İnsan haklarına saygılı ve demokratik bireyler olmak,
 • Bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde ele alma, kullanma ve düzenleme alışkanlığı geliştirmek,
 • Yaşadığı çevreye duyarlı olmak,
 • Çağımıza yön veren olayları ve bu olayların etkilerini anlayabilmek,
 • Ahlaki değerlere sahip çıkmak, topluma katkıda bulunma bilincine sahip olmak,
 • Bilgiye nasıl ulaşacağını bilmek, farklı bilgileri birbiriyle ilişkilendirerek kullanabilmek,
 • Okuma, tartışma, analiz etme, yorumlama alışkanlığı kazanmak,
 • Bilimsel araştırmaların yöntem ve çalışmalarını anlamak, yaşamında kullanmak,
 • Değişen yaşam tarzına ve kültür ortamlarına uyum sağlayabilmek,
 • Sağlıklı iletişim becerisi kazanmak,
 • İnsanlık tarihi boyunca birey ve toplum üzerinde etkili olan din ve kültürleri anlamak ve yorumlayabilmek,
 • Kişisel hak ve sorumluluklarının bilincinde olmak,
 • Eleştirel ve analitik düşünebilmek,
 • Yaşadığı toplumun sosyal, siyasal ve ekonomik yapısını kavrayabilmek.