9. Sınıf Tarih

 

9. Sınıf Tarih dersi , haftada 2 ders saati olarak işlenmektedir. Bu dersin amacı, Öğrencilerin Tarihi bir bilim olarak algılamalarını ve Tarih bilimine ilgi duymalarını sağlamak,  insanlık tarihi boyunca birey ve toplum üzerinde etkili olan din ve kültürleri öğretmek , eleştirel ve analitik düşünme becerileri kazandırmaktır.

 

 • Tarih Bilimi
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 • İlk Türk Devletleri
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı (13.yüzyıla kadar)
 • Türk- İslam Devletleri (10-13.yüzyıllar)
 • Türkiye Tarihi (11-13.yüzyıllar)     

 

10. Sınıf Tarih

 

10. Sınıf Tarih dersi haftada 2 ders saati olarak işlenmektedir. Bu dersin amacı, Tarihin sadece siyasi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel alanları kapsadığını fark ettirerek,  hayatın içinden insanların da tarihin öznesi olduğu bilincini kazandırmak, öğrencilerin farklı dönem, mekân ve kişilere ait toplumlar arası siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi analiz ederek bu etkileşimin günümüze yansımaları hakkında çıkarımlarda bulunmalarını sağlamaktır.

 

 • Beylikten Devlete (1300-1453)
 • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
 • Arayış Yılları (XVII.Yüzyıl)
 • XVIII.Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
 • En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

 

10. SINIF 20. YY'DA TÜRKİYE DERSİ ( 6 SAAT )

20.yy’da Türkiye dersi çok-disiplinli bir ders olarak milli eğitim bakanlığının (MEB) tarih, coğrafya ve sosyoloji müfredatlarına uluslararası bakış açısını katmaktadır. Amaçlanan DP sunan Türk okullarında ulusal yönetmeliklere uygun bir ders ortaya çıkarmaktı.

 

Türkiye coğrafi olarak iki kıtanın birleştiği kültürel olarak ise en az iki büyük uygarlığın kesiştiği bir konumdadır. Bu durum Türkiye’yi kültürel ve tarihsel olarak etkilediği gibi Türkiye’nin komşularını etkilemesini de sağlamıştır. Bu dersin amacı MEB’in zorunlu tuttuğu bu üç dersin kavram ve analitik çerçeveleriyle bahsedilen karşılıklı etkileşimleri keşfetmektir. Öğrencileri Türkiye’nin bölgede oynayacağı olası rol ve diğer toplumların Türkiye hakkındaki algıları konusunda bilinçlendirmek üzere uluslararası bir bakış açısı derse eklenmiştir.

 

Bu dersin müfreadtında toplam 6 ünite mevucttur:

1.ünite: 20.yüzyıl doğarken Türkiye

2.ünite: Türkiye cumhuriyetinin kuruluşu (1923-1945)

3.ünite: Dünya savaşları arasındaki küresel değişimler ve Türkiye üzerindeki etkileri (1918-1939)

4.ünite: II. dünya savaşı ve baskı altındaki Türkiye

5.ünite: Yeniden yapılanma, demokrasi, Türkiye ve bölgedeki gelişmeler (1945-1985)

6.ünite: Küreselleşmenin etkileri ve Avrupa ile diyalog (1985-2000)

 

 

11.Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

 

T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, haftada 2 ders saati  işlenmektedir. Bu dersin amacı,  Atatürk ilke ve İnkılaplarını evrensel boyutta benimseyen,  çağımıza yön veren olayları ve bu olayların  etkilerini  anlayan, dünyada ve içinde yaşadıkları toplumda gelişen politik, sosyal, ekonomik, kültürel olayları algılayan, yorumlayan, sorgulayan, araştıran ve analiz etme yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir.

 

 • 1881’den 1919’a Mustafa Kemal
 • Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
 • Türk İnkılabı
 • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Atatürk’ün Ölümü

 

11. Sınıf Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi  Dersi (4 ders saati )


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi seçmeli ders olarak haftada 4 ders saat okutulmaktadır. Bu derste XIX. yüzyıldan günümüze kadar dünyada meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler, bu gelişmelerin Türkiye'ye etkileri ve Türkiye'nin XX. yüzyılda dünyadaki rolü işlenmektedir. Bu derste;  metin analizleri, belgesel, film, fotoğraflar, belge ve karikatürlerle tarihsel olaylar etkili bir şekilde inceleme ve analiz etme yöntem ve teknikleri kullanılır.

Bu dersi alan öğrencilerin ;  Geçmişin yorumlanması, günün algılanması ve geleceğe ilişkin beklentiler arasında bağlantı kurmayı gerçekleştirerek, Sosyal Bilimler bilincine sahip, ülke ve dünya genelinde her düzeyden soruna karşı duyarlı, işbirliği ve dayanışma ilkelerine dayalı, evrensel demokratik yurttaşlık değerlerini benimseyen, sivil topluma katılım, insan haklarını koruma ve insan hakları ihlal¬lerini önleme konusunda harekete geçen; düşünmeyi, tartışmayı, eleştirmeyi, anlamlı bir biçimde olay ve olgulara evet ya da hayır  demeyi öğrenen bireyler  olmaları hedeflenir.

 • XX.Yüzyıl Başlarında Dünya
 • II.Dünya Savaşı
 • Soğuk Savaş Dönemi
 • Yumuşama Dönemi ve Sonrası
 • Küreselleşen Dünya

 

12. Sınıflar seçmeli ders (2 saat)

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi seçmeli ders olarak 12. sınıflarda haftada 2 ders saat olarak okutulmaktadır. Bu derste 20. yüzyıldan günümüze kadar dünyada meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler, bu gelişmelerin Türkiye'ye etkileri ve Türkiye'nin 20. yüzyılda dünyadaki rolü işlenmektedir. Ders işlenirken, metin analizleri, belgesel, film, fotoğraflar, belge ve karikatürlerle tarihsel olaylar etkili bir şekilde inceleme ve analiz etme yöntem ve teknikleri kullanılır.

Bu dersi alan öğrencilerin;

Geçmişin yorumlanması, günün algılanması ve geleceğe ilişkin beklentiler arasında bağlantı kurmayı gerçekleştirerek, Sosyal Bilimler bilincine sahip,Ülke ve dünya genelinde her düzeyden soruna karşı duyarlı, işbirliği ve dayanışma ilkelerine dayalı, evrensel demokratik yurttaşlık değerlerini benimseyen, sivil topluma katılım, insan haklarını koruma ve insan hakları ihlallerini önleme konusunda harekete geçen; düşünmeyi, tartışmayı, eleştirmeyi, anlamlı bir biçimde olay ve olgulara evet ya da hayır demeyi öğrenen bireyler olmaları hedeflenir.

İşlenecek konu başlıkları;

 • Yumuşama Dönemi ve Sonrası(Uluslararası ilişkilerde değişim süreci, Yumuşama dönemi çatışmaları, Arap-İsrail Savaşları,  Uluslararası politikada petrolün yeri, Yumuşama döneminde dünya, Türk dış politikası, Türkiye’de bunalımlı yıllar)
 • Küreselleşen Dünya ve Türkiye’deki gelişmeler(SSCB’de değişim ve sonuçları, Asya’da yeniden yapılanma, Doğu blokundan sonra Avrupa’da yeni arayışlar, Türkiye ve Avrupa Birliği, Yeni oluşum sürecinde Balkanlar, Ortadoğu ve Afganistan’daki gelişmeler, Dünyadaki gelişmeler, Değişen dünya ve Türk dış politikası, 1980 sonrası Türkiye, Küresel sorunlar)