Program


Sosyoloji dersinde öğrencilerin; sosyolojinin alanını, diğer bilimlerle ilişkisini, yöntem ve araştırma tekniklerini, toplumsal yapıyı, grupları ve  ilişkileri kavramaları amaçlanmaktadır. Sosyoloji biliminin temel konularının bilimsel olarak işleneceği bu derste, toplumsal değişme, küreselleşme, kültür, toplumsal kurumlar konuları ele alınacaktır. Bu ders, öğrencilerin yaşadıkları toplumun sosyal yapısını kavrayıp açıklamalarını hedefler.

 

Sosyolojiye Giriş
 

Sosyoloji Nedir?  Sosyolojinin Doğuşu, Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye’de Sosyoloji; Sosyolojinin Yöntem ve TeknikleriBirey ve Toplum
 

Sosyalleşme ve Unsurları, Sosyalleşmenin Aşamaları ve Toplumsal İlişkiler, Toplumsal  Statü, Rol ve Saygınlık, Toplumsal Değer, Toplumsal Norm, Toplumsal Kontrol, Toplumsal Sapma, Hak ve Görevler,

 

Toplumsal Yapı
 

Toplumsal Yapı ve Unsurları, Toplumsal Etkileşim Tipleri, Toplumsal Tabakalaşma, Türkiye’de Toplumsal Tabakalaşma,  Toplumsal Hareketlilik

 

Toplumsal Değişme ve Gelişme
 

Toplumsal Değişme Olgusu, Toplumsal  Değişmeyi Etkileyen Faktörler, Bilim, Teknoloji ve Kitle İletişim Araçları, Modernleşme ve Küreselleşme, Toplumsal Gelişme, Toplumsal Çözülme

 

Toplum ve Kültür
 

Kültürün Öğeleri, Kültürün İşlevleri ve Toplumsal Bütünleşmeye Katkısı, Kültürel Süreçler, Kültürel Tutumlar ve Kültürler Arası Etkileşim

 

Toplumsal Kurumlar
 

Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri, Aile Kurumu, Aile Modelleri, Kadının Toplumdaki Yeri ve Önemi, Laiklik ve Atatürk, Ekonomi ve Sosyal Hayat, Ekonomik Sistemler, Siyaset Kurumu, Siyasal Yönetim Biçimleri, Demokrasi