PROGRAM

Kimyasal olaylar yaşamın her evresinde yer alır ve çevremizdeki olayları düzenler. Yaşamın devamını sağlayan her olayın bir kimyasal yönü vardır. Kimya sayısız gözlemlere dayanan bir bilim dalı olup, sistematik yaklaşım gerektiren bir düşünce süreci içerir. Amacımız öğrencinin olguları ezberlemek yerine bu düşünce sürecini anlamasıdır. Problem çözerken, teorik bilginin ezbere kullanılması yerine, adım adım ve mantıklı bir yaklaşım yerleştirilmeye çalışılır. Kimya derslerinin tümünü tamamlayan bir öğrenci, Üniversite Giriş Sınavı ve yurtdışı üniversite eğitimine yönelik AP ve SAT sınavları için gerekli donanıma sahip olacaktır. 

KİMYA 9 - 9. sınıf zorunlu ders (2 saat)

Ders Kitabı: L. Brown, H. Lemay, B. Bursten, C. Murphy, P. Woodward, M. Stoltzfus, Chemistry the Central Science

9. sınıf Kimya dersi tüm 9. sınıf öğrencileri için temel derslerden birisidir. Bu ders ‘Kimya’ya Giriş’ dersi olup asıl amacı temel kimya bilgisinin alt yapısını güçlendirmektir. Bu dersin müfredatında bulunan konular şunlardır: Kimyanın Gelişimi, Madde ve Özellikleri, Bileşikler ve Karışımlar, Atom Teorileri ve Periyodik Cetvel. Dersin işleniş sürecinde kazanılan teorik bilgiler, laboratuvar çalışmaları ile desteklenmektedir.

9. sınıf Kimya dersi; bilimsel iletişim, laboratuvar ve analitik düşünme becerilerinin gelişiminin yanı sıra Kimya bilgisinin derinleşmesine olanak sağlayarak günlük hayata aktarımının kavranmasını sağlar. Ders değerlendirmeleri; sınıf içi katılım, derste not alma, laboratuvar becerileri, yazılan deney raporları, verilen çalışma kâğıtlarının tamamlanması, verilen tüm ödevlerin yapılması baz alınarak yapılır. Ders notu, performans notları ve yazılı sınav notlarının ortalaması alınarak hesaplanır.

KİMYA 10 – 10. sınıf zorunlu ders (3 saat)

Ders Kitabı: L. Brown, H. Lemay, B. Bursten, C. Murphy, P. Woodward, M. Stoltzfus, Chemistry the Central Science

10. sınıf Kimya dersi 9. sınıf Kimya dersinin devamıdır. Bu dersin müfredatında bulunan konular şunlardır: Modern Atom Teorisi ve Elektron Dizilimi, Periyodik Tablo ve Periyodik Özellikler, Kimyasal Bağlar, Türler Arası Etkileşimler, Kimyasal Bileşiklerin Adlandırılması, Organik Moleküller, Mol Kavramı, Kimyasal Tepkimeler ve Hesaplamalar, Maddenin Gaz Hali. Dersin işleniş sürecinde kazanılan teorik bilgiler, laboratuvar çalışmaları ile desteklenmektedir.

10. sınıf Kimya dersi kuvvetli analitik düşünme becerilerinin ve değişik problem çözme tekniklerinin gelişmesini sağlar. Kimya bilgilerinin derinleşmesine yardımcı olarak günlük hayata aktarımının kavranmasını sağlar. Öğrenciler bu ders için daha önceden elde ettikleri temel bilgileri uygulamalıdır. Ders değerlendirmeleri; laboratuvar becerilerini, deney raporlarını, çalışma kâğıtlarını, derse, quizleri içeren sözlü ve yazılı sınavları kapsar.

İLERİ KİMYA 1 - 11. sınıf seçmeli ders (4 saat)

Ders Kitabı: L. Brown, H. Lemay, B. Bursten, C. Murphy, P. Woodward, M. Stoltzfus, Chemistry the Central Science

İleri Kimya 1 seçmeli dersi 9. ve 10. sınıf müfredatında bulunan konuları temel alır ve 12. Sınıfta İleri Kimya 2 dersini almayı planlayan öğrencilere önemle tavsiye edilmektedir. Bu ders mühendislik ve tıp gibi fen ve mühendislik lisans programları için gerekli alt yapıyı oluşturmayı amaçlamaktadır. Dersin müfredatında bulunan konular şunlardır: Çözeltiler, Termokimya (Kimyasal Tepkimelerde Enerji), Kimyasal Tepkimelerde Hız, Kimyasal Tepkimelerde Denge, Çözünürlük Dengesi, Asitler ve Bazlar. Teorik işleyişin yanı sıra laboratuvar çalışmaları da bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

İleri Kimya 1 dersi güçlü analitik düşünme becerisini, değişik problem çözme tekniklerini, entelektüel bilgi dağarcığının geliştirilmesini ve kimya biliminin, dolayısı ile doğal ve yapay kaynakların daha etkin anlaşılmasını sağlar. Öğrencilerin daha önce öğrendikleri birçok konuyu, örneğin mol kavramı, kimyasal bağlar ve kimyasal hesaplamalar gibi, bilmeleri ve etkin bir şekilde kullanmaları beklenmektedir. Not değerlendirmeleri, laboratuvar çalışmaları, deney raporları, çalışma kâğıtları, ders notları, internet ödevleri ve yazılı sınavları kapsar.

Bu ders özellikle YGS, LYS-FEN, SAT II Kimya ve AP Kimya sınavlarına girecek öğrencilere önerilmektedir.  

KİMYA AP HAZIRLIK – 11. sınıf seçmeli ders (3 saat)

Bu dersin ön koşulu bulunmaktadır.

Ders Kitabı: AP Chemistry Princeton Review

AP Hazırlık dersi öğrenciyi her yıl baharda ‘College Board’ tarafından verilen sınava hazırlamaya yöneliktir. Konular laboratuvar çalışmaları da dahil olmak üzere, üniversite      1. sınıf düzeyinde kimya bilgisi içermektedir. Öğrenciler bu derste başarılı olmak için yoğun ve özgün bir çalışma programına hazırlıklı olmalıdırlar. Hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki üniversiteler öğrencilerin AP sınav notlarını hangi şekilde değerlendireceklerine kendileri karar vermektedir. Sınavda gösterilen yüksek başarı birçok üniversitede kredi olarak kullanılabilmektedir. Bu derste, seçmeli kimya dersinde işlenmeyen, ya da 12. sınıfta işlenecek olan ancak AP sınavında öğrencilerin sorumlu olduğu konular üzerinde yoğunlaşılacaktır. Ders özellikle 9. ve 10. sınıf kimya bilgisi üzerine inşa edileceğinden öğrencilerden özellikle 10. sınıfta kimya dersinde yüksek bir başarı göstermeleri beklenmektedir. Dersi seçebilmek için öğrencinin 10. sınıf kimya dersi birinci dönem not ortalaması en az % 85 olmalıdır. Ayrıca bu ders İleri Kimya 1 dersi ile birlikte alınmalıdır. İleri Kimya 1 dersinde çoğunlukla laboratuvar çalışması ve kimyasal hesaplamalara odaklanılırken bu ders daha çok kimya konularının birbiri ile ilişkilerini bilimsel metot aracılığı ile sorgulamaya yöneliktir.

Ders altı ana konu etrafında toplanmakatadır. Bu konular; Atomun Yapısı ve Spektroskopi, Bağlar ve Moleküller Arası Kuvvetler, Termodinamik, Kimyasal Denge, Kinetik, Elektrokimya ve Kimyasal Tepkimeler. Bu derste konular AP sınavının beklentileri çerçevesinde işlenecektir. Ders değerlendirmeleri; sınıf içi katılım, ödev, quiz, laboratuvar çalışmalarının yanısıra, yazılı sınavlar ile yapılacaktır. Sınavlar AP sınav formatına benzer olacaktır.

Bu ders üniversite başvurularını desteklemek veya üniversitede kredi almak için AP sınavına başvurmayı düşünen tüm öğrencilere önemle tavsiye edilmektedir. Ayrıca öğrencilerin kimya bilgisini ve kimyayı anlama yeteneklerini de geliştirecektir.

İLERİ KİMYA 2 – 12. sınıf seçmeli ders (4 saat)

Ders kitabı: L. Brown, H. Lemay, B. Bursten, C. Murphy, P. Woodward, M. Stoltzfus, Chemistry the Central Science.

İleri Kimya 2 dersini almayı planlayan öğrencilerin İleri 1 Kimya dersini almış ve başarı ile tamamlamış olmaları önemle tavsiye edilmektedir. Genel teorik konular Asitler ve Bazlar (Tampon Çözeltiler, Hidroliz ve Titrasyon), Elektrokimya, Kimyasal Bağ konusuna detaylı bir bakış ve Organik Kimya’ya giriş olacaktır. Mühendislik ve Tıp gibi çeşitli fen alanlarında çalışmayı düşünen öğrenciler için ileri konuları içermektedir. Teorik çalışma, laboratuvar çalışması ile de desteklenmektedir.

İleri Kimya 2 dersindeki konuları çalışmak öğrencinin kimya bilgisi ile kimyanın doğal ve insan yapımı çevreye olan etkisi üzerine bir anlayış getireceği gibi analitik düşünme yeteneği ve problem çözme tekniklerini de geliştirecektir. Öğrenciler önceki yıllarda edindikleri bilgileri de bu derste hatırlamak ve uygulamak durumundadırlar.

Bu ders özellikle: Üniversite giriş sınavı (LYS-FEN); SAT II seviyesi Kimya Sınavı ve AP Kimya sınavına hazırlanan öğrenciler için önemle tavsiye edilmektedir.

IB İLERİ SEVİYE (HL) KİMYA – 10, 11 ve 12. sınıf seçmeli ders (10. sınıfta 6 saat, 11. sınıfta 6 saat, 12. sınıftaki saat sayısı sonra belirtilecektir.)

Ders Kitabı: C. Brown, M. Ford, Pearson Baccalaureate: Higher Level Chemistry, Second Edition, Pearson. (Interaktif e-kitap ile birlikte.)

Bu ders güçlü bir akademik altyapıyı, pratik ve araştırma becerileri ile bütünleştirmeyi hedeflemektedir. Bu derste, bilimin doğası bilimsel çalışmaları sorgulayan, kapsayıcı bir tema olacaktır. IB HL Kimya dersi; teorileri ve kuramların gerekliliğini bilimin doğası çerçevesinde irdeler. Buradaki amaç ezberden uzak, bildiklerimizin doğruluğunu sorgulamaktır.

Bu derste işlenen konular; Stokiometri, Atomun Yapısı, Periyodisite, Kimyasal Bağlar, Reaksiyon Isısı ve Termokimya, Reaksiyon Hızı (Kinetik), Kimyasal Denge, Asitler ve Bazlar, Redoks Tepkimeleri, Organik Kimya, Spektrofotometrik Yöntemler ve Veri Toplamadır. IB programı müfredat kapsamında tercih edilen ek konu ‘Enerji’ olacaktır.

Kimya konuları deneysel pratik ile zenginleştirilmektedir. Öğrencilerden toplam 40 saatlik pratiğe denk gelen ve teknolojik öğeler içeren laboratuvar çalışması yapmaları beklenmektedir. Buna ek olarak; öğrenciler 10 saatlik, özgün ve bireysel olduğu kadar dersin akademik düzeyine uygun  bir araştırma projesi yapacaklardır. Bu projenin 6-12 sayfa ile raporlanması gerekmektedir ve IB diploma notunun % 20’sini oluşturmaktadır. Ayrıca disiplinler arası bir aktivite olan ‘Grup 4 Projesi’ni tamamlamaları gerekmektedir. Performans notları; sınıf içi katılım, derse hazırlıklı gelme, ödevlerin ve çalışma kağıtlarının tamamlanması, quizler, projeler ve laboratuvar çalışmaları temel alınarak verilecektir. Tüm değerlendirmeler geçmiş yıllarda sorulmuş olan IB sınav sorularını ve/veya benzerlerini içerebilir. Bu değerlendirmelerde doğru bir bilimsel dil kullanımı beklenmektedir.

Kasım ayı sonunda IB programının HL Kimya müfredatı tamamlanmış olacaktır. Kasım ayı içerisinde yapılacak olan IB sınavlarına kadar yoğun bir konu tekrarı yapılacaktır. Bu dönem öğrencilerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilecek ve gerekli materyallerle desteklenecektir.

Kasım ayı sonrasında, UAA diploması almak için gerekli olan ancak IB programı dahilinde işlenmemiş konulara odaklanılacaktır. Bu konuların işlenmesi öğrencilerimizin diğer ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlanmasına da yardımcı olacaktır. Konular deneylerle desteklenmeye devam edilecektir. Ders başarısı iki yazılı ve iki sözlü sınavla ölçülecektir.

NANOBİLİM VE TEKNOLOJİSİ: 12. sınıf seçmeli ders (2 saat)

Nanobilim maddenin nano boyutta değişen özelliklerini inceleyen bir bilim alanıdır. Nanobilim ve teknolojisi dersi beş ünite çevresinde şekillenmektedir: maddenin fiziği ve kimyası, materyal bütünlüğü ve nanomateryal sentezi, fabrikasyon yöntemleri, karakterizasyon yöntemleri ve nanobilimin sosyal boyutları.

Dersi alan öğrencilerin yıl boyunca uygun terminolojiyi kullanarak problem çözmeleri, doğru analiz ve hesaplamalar yapmaları ve sonuçlarını düzgün bilimsel yaklaşımla ifade etmeleri beklenmektedir. Değerlendirmeler sınıf katılımı, ev ödevi, quiz, laboratuvar çalışması, grup çalışması ve yazılı sınavlar üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin, nanoteknoloji uygulamalarını yakından görmeleri için alan gezileri organize edilecektir. Nanobilim ve teknolojisi dersi üniversitede bilim veya mühendislik okumak isteyen öğrencilere tavsiye edilmektedir. Bu ders ile öğrenciler fen ve teknoloji hakkında bilgi ve yeteneklerini geliştirerek, farklı bir bakış açısı kazanacaklardır.

Nanobilim ve teknolojisi dersi 1. yıl üniversite seviyesine denk olan, ileri seviye fizik, biyoloji ve kimya konularını içermektedir. Bu ders özellikle 11. sınıf fizik (İleri Fizik 1) ve kimya (İleri Kimya 1) derslerinde ortalaması 85’in üzerinde olan öğrencilere tavsiye edilmektedir. Bu dersi seçen öğrencilerin 12. sınıf İleri Kimya 2 dersini de birlikte  alması zorunludur.

YGS FEN BİLGİSİ – 12. sınıf seçmeli ders (2 saat)

Haftada 2 ders saati olarak programlanmış olan bu ders, 11 ve 12. sınıflarda fen dersi almamış öğrenciler için düzenlenmiştir.  Modüler olarak planlanan dersin içeriği biyoloji, kimya ve fizik konularından oluşmaktadır. İngilizce işlenecek olan bu ders; 9 ve 10. sınıflarda okutulan fen derslerinin kısmen tekrarını hedeflemektedir. Bu dersi seçen öğrenciler, üniversite sınavının birinci basamağında yer alan fen derslerine ait bilgilerini hatırlayacak ve geliştireceklerdir. İngilizce hazırlanmış olan alıştırma kağıtları, işlenen konulara yönelik soruları içerecektir.  Bu ders, dersane tarzında yapılan çalışmaları içermez.