Program


Felsefe, düşüncelerin tarihidir. Felsefe de, insan yaşamı ve deneyimlerini içeren temel konu ve sorunlar filozoflar tarafından sorgulanmaktadır. Felsefe dersinde,temel felsefi düşünceler,bilgi felsefesi, varlık felsefesi, ahlak felsefesi, sanat felsefesi, din felsefesi, siyaset felsefesi ve bilim felsefesi konuları işlenecektir. Derslerde, ilkçağdan günümüze dek yaşamış büyük düşünürlerin fikirlerinin, felsefi sorunların kavranması ve öğrencilerin, analitik ve eleştirel düşünce becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.


Felsefeyle Tanışma


Felsefenin anlamı ve  alanı, Geçmişten geleceğe felsefenin fonksiyonu, Felsefe-Hikmet ilişkisi, Felsefi düşüncenin nitelikleri, Felsefede tutarlılığın önemi, Felsefe yaşam ilişkisi, Felsefe-Dil ilişkisi


Bilgi Felsefesi


Bilginin oluşum süreci, Bilgi türleri, Bilimsel bilginin özellikleri, Felsefi bilginin özellikleri, Doğruluk ve gerçeklik ilişkisi, Bilginin doğruluk ölçütleri, Bilgi felsefesi ve temel problemleri, Bilginin imkanı problemi, Bilginin mümkün olmadığı görüşü, Bilginin mümkün olduğu görüşü, Bilgi ve yaşam ilişkisi


Varlık Felsefesi


Varlık felsefesi nedir?, Felsefe açısından varlık, Metafizik –Ontoloji, Varlığa farklı yaklaşım, Varlığın niceliği ve temel niteliği ile ilgili görüşler, Varlığın ne olduğu(Niteliği) problemi, Çağdaş varlık felsefesi


Ahlak Felsefesi


Ahlak felsefesi nedir?, İyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin, Ne kadar özgürüz? Ahlaki eylemin amacı, Evrensel ahlaki ilkeler var mıdır?, Evrensel ahlak yasasının varlığını reddedenler, Evrensel ahlak yasasının varlığını kabul edenler, Anadolu bilgelerinde ahlak, Uygulamalı etik sorunlar


Sanat Felsefesi


Sanat felsefesi ve temel kavramları, Estetik ve sanat felsefesi, Sanat ve felsefe ilişkisi, Sanat felsefesinin temel kavramları, Sanatı açıklayan felsefi görüşler, Taklit olarak sanat, Yaratma olarak sanat, Oyun olarak sanat, Güzelliğin kaynağı nedir?, Güzellik problemi, Güzellik-hakikat-iyi-hoş-faydalı-yüce ilişkisi, Sanat eserinin nitelikleri, Güzelliğin nitelikleri, Sanat eseri ve özellikleri, Sanata etki eden unsurlar, Ortak estetik yargıların olduğunu reddeden görüş, Ortak estetik yargıların var olduğunu savunan görüş


Din Felsefesi


Din felsefesi nedir?, Dine felsefi açıdan bakış, Teoloji ve din felsefesi farkı, Din felsefesinin temel kavramları, Din felsefesinin temel problemleri, Tanrının varlığı ile ilgili görüşler, Tanrı'nın varlığını kabul eden görüşler, Tanrının varlığını reddeden görüş, Tanrının varlığının ve yokluğunun bilinemeyeceğini savunan görüş
 

Siyaset Felsefesi


Siyaset felsefesinin temel kavramları, Siyaset felsefesinin konusu, Siyaset felsefesinin temel kavramları, Siyaset Felsefesinin temel soruları, İktidarın kaynağı ve meşruiyetin ölçütü nedir?, Egemenliğin kullanılış biçimleri nelerdir?, Bürokrasiden vazgeçilebilir mi?, Sivil toplumun anlamı nedir?, Bireyin temel hakları nelerdir?, Devlet nasıl ortaya çıkmıştır?, Devletin doğal bir varlık olduğunu savunanlar, Devletin yapay bir varlık olduğunu savunanlar, İdeal düzen arayışları, İdeal düzenin olabileceğini reddedenler, İdeal düzenin olabileceğini kabul edenler, Ütopyalar, Birey devlet ilişkisi


Bilim Felsefesi


Bilim felsefesi nedir?, Felsefe- Bilim ilişkisi, Bilim ve bilim anlayışının tarihsel gelişimi, Bilime farklı yaklaşımlar, Ürün olarak bilim, Etkinlik olarak bilim,  Bilimsel yöntem, Bilimsel yöntemin özellikleri, Bilimsel bilginin özelikleri, Bilim ve hayat, Bilimin değeri ve bilimsel bilginin hayata etkisi