Program:

 

 

Ekonomi dersi öğrencilerin; ekonomi kurumunu, ekonomik bir kurum olan aile ve ekonomik bir temelle oluşan devlet biçimlerini kavramalarını hedefler. Ekonominin temel kavramları, ekonomi kuramları, üretim faktörleri, fiyat oluşumu, milli gelir ve ekonomik büyüme, mali piyasa ve kurumları, dış ticaret, Avrupa Birliği, küreselleşme, Türkiye ekonomisi ve sorunları konuları bilimsel olarak açıklanacak ve tartışılacaktır. Öğrencilerin günümüz ekonomik sistemlerini, yaşanan sorunları ve nedenlerini kavramaları amaçlanmaktadır. Derslerin işlenişinde öğrenciler sunumlar yapacak, konularla ilgili filmler izleyecek ve tartışacaklardır.

 

 

Ekonomik Bir Kurum Olarak Aile

 

Aile Kurumu, Ailenin Tanımı, Ailenin Temel İşlevleri, Ailenin Özellikleri, Aile Türleri, Evlilik Türleri, Boşanma ve Sonuçları, Kadının Toplumdaki Yeri, Türk Kadın Hakları, Atatürk ve Türk toplumu

Ekonomik Temelle Oluşan Devlet Biçimleri

Devlet, Devletin Tanımı, Devletin Temel İşlevleri, Siyasal Yönetim Biçimleri, Demokrasi, Kuvvetler Ayrılığı, Hak ve Özgürlikler, Ekonomik Sistemler, Gelenekçi Sistem, Kapitalist Sistem, Sosyalist Sistem, Karma Ekonomik Sistem

 

Ekonomi Kurumu

 

Ekonomi, Ekonominin Anlamı, Ekonominin Temel Unsurları,Üretim, Tüketim, Bölüşüm, Enflasyon, Devalüasyon ve Deflasyon, Tasarruf, Talep, Arz, Fiyat, Piyasa Dengesi, Devletin Fiyat Kontrolü, Tavan fiyat, Taban fiyat, Tam Rekabet Piyasası, Monopol Piyasası, Monopolcü Rekabet Piyasası, Oligopol Piyasası, Para ve Bankacılık, Paranın Tanımı ve fonksiyonları, Para arzının tanımlanması, Bankacılık sistemi, Merkez Bankası ve fonksiyonları, Makroekonomiye Genel Bir Bakış, Makroekonomi nedir?, Modern Makroekonominin doğuşu

 

Milli Gelir ve Ekonomik Büyüme

Milli Gelir, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, Gayri Safi Milli Hasıla, Milli Gelirin Ölçülmesinde Bazı Güçlükler, Ekonomik Büyüme, Ekonomik Büyümeyi Belirleyen Faktörler, Ekonomik Kalkınma, İşsizlik Sorunu, Uluslararası Ticaret, Dış Ticaretin Önemi, Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslar Arası Ekonomik Kuruluşlar, Mali Piyasa Kurumları, Sermaye Piyasası Kurumları, Döviz Piyasası, Menkul Kıymetler Borsası

 

Küreselleşme ve Sonuçları

 

Küreselleşme, Küreselleşmenin Sonuçları, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'nin Kuruluşu, Yeni Küresel Düzenlemeler ve Çevre, IMF ve Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Kriz, İktisadi Düşünceler Tarihi, Keynes ve Genel Teori

 

Türkiye Ekonomisi ve Sorunları

 

Türkiye Ekonomisi, Türkiye'de Ekonomi, Türkiye'nin Avrupa Birliğiyle "Politiko-Ekonomik” İlişkileri, ECO Çerçevesinde İlişkiler, Siyasal Güç Kavramları ve Getirebileceği Sorunlar

 

 

 

IB Ekonomi 

 

 

Program:

 

IB Ekonomi dersi 10. ve 11. sınıflara verilecektir. Ders ülke, hükümet ve toplulukları etkileyen ekonomik değişkenler ile kişileri, şirketleri ve pazarları etkileyen ekonomik değişkenlerin mikroekonomi teorilerine odaklanır. Bu ekonomi teorileri gerçek dünya sorunlarına uygulanacaktır. Önemli konular arasında ekonomik etkinliklerdeki dalgalanmalar, uluslararası ticaret, ekonomik gelişim ve çevre sürdürülebilirliği bulunur. Mikroekonomi ve makroekonomi 10. sınıfta, uluslararası ve gelişim ekonomisi  öğretilir.

 

Ekonomik teori ve politikaların uygulanmasındaki etik boyutlar ekonomi dersi boyunca devam eder ve öğrencilerin insan hedefleri ve değerleri üzerine düşünmesi beklenir. Ekonomi dersi öğrencilerin uluslararası perspektifler geliştirmesine, global meselelerle ilgilenmesine, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kendi sorumluluklarını anlamasına yardımcı olur.

 

IB Ekonomi dersi Üst Düzey bir derstir. Üst Düzey Ders öğrencisinin daha geniş bir bilgi birikimi edinmesi (analiz, sentez ve değerlendirme becerisi) ve ekonomik ilişkileri açıklamak ve analiz etmek için nicel beceriler geliştirmesi beklenir.

 

Her dönem üç yazılı, iki sözlü notu verilmelidir. Sözlü notları derse katılım, Edmodo testleri, forumlar ve ödevler aracılığıyla verilecektir.

 

Her dersten sonra Edmodo’da çoktan seçmeli test yapılacaktır. Öğrencilerin konularla ilgili soruları çözmesi ve ödev olarak Edmodo üzerindeki forum sorularına yanıt vermesi, gerektiğinde sınıftaki tartışmalarda kullanılacak ilgili gazete ve/veya dergileri getirmesi gerekecektir. Ayrıca, öğrencilerin dersin iç değerlendirmesi üç yazılı sınavla yapılacaktır.

 

 

 

 

IB HL (yüksek seviye) dersleri:

 

IB Ekonomi yüksek seviye verilen bir derstir. Yüksek seviye derslere, standart seviye derslerden farklı olarak bazı ek yöntem, ve yetenekler atfedilmiştir. Yüksek seviye öğrencilerin, standart seviye programına kıyasla daha ileri bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır. Bu, ekonomik bilginin analiz, sentez ve ve değerlendirmesinin sayısal yöntemler kullanılarak yapılmasını içerir.