9.sınıf

 

Coğrafya dersi 9. sınıflarda haftada iki ders saati olarak uygulanmaktadır. Coğrafya, insanın yaşadığı alanı ve dünyayı anlamasını ve anlamlandırmasını sağlayan bir disiplindir. Çünkü insanların mekansal algıları, yaşadıkları alanın konum özellikleriyle yakından ilgilidir. Coğrafya ayrıca, doğa ve insana ait konum, dağılış, sistemler, süreçler, dokular ve etkileşimi açıklayan bir bilimdir. Konular bütünsel olarak etkileşimi ve oluşan dokuları açıklar nitelikte, yerel, ulusal ve küresel ölçekte incelenir. I.dönem Doğa ve İnsan, Harita Bilgisi, Yerkürenin Şekil ve Hareketleri, İklim Elemanları, II.dönem ise Yeryüzünün Yapısı ve Oluşum Süreci konuları yer almaktadır. Bu derste öğrencilerimizin harita okuma ve kullanma, gözlem ve sorgulama, grafik, tablo, diyagram oluşturma ve yorumlama, zamanı, değişim ve sürekliliği algılama, kanıt kullanma becerilerini geliştirmeleri hedeflenir.

 

 • Doğa ve İnsan
 • Harita Bilgisi
 • Yerküre’nin Şekli ve Hareketleri
 • İklim Bilgisi
 • Yerin Şekillenmesi
 • Beşeri Yapı
 • Yaşadığım Yerden Ülkeme
 • Bölgeler ve Ülkeler
 • İnsan ve Çevre

 


10.sınıf

 

Coğrafya dersi 10. sınıflarda haftada iki ders saati olarak uygulanmaktadır. Bu derste öğrencilerimizin yakın çevresinden başlayarak kendi mekânına ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip çıkma bilinci geliştirilir. Konular bütünsel olarak etkileşimi ve oluşan dokuları açıklar nitelikte, yerel, ulusal ve küresel ölçekte incelenir. I.dönem Yeryüzünün Yapısı ve Oluşum Süreci, Kayaçlar, Su, Toprak ve Bitkiler, İklim Özellikleri II.dönem ise Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Nitelikleri, Dünyada ve Türkiye’de Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları yer almaktadır. Bu derste öğrencilerimiz İnsan – doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerileri kazanır, ayrıca gözlem ve sorgulama, grafik, tablo, diyagram oluşturma ve yorumlama, zamanı, değişim ve sürekliliği algılama, kanıt kullanma becerilerini geliştirmelerine yönelik çalışmalar yürütülür.

 

 • Dış Kuvvetler
 • Levha Hareketlerinin Etkileri
 • Doğadaki Üç Unsur: Su, Toprak ve Bitki
 • Nüfusun Gelişimi, Değişimi ve Nitelikleri
 • Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
 • Geçmişten Günümüze Ekonomik Faaliyetler
 • Türkiye’nin Yerşekilleri, İklimi, Toprak, Su ve Bitki Varlığı
 • Nerede ve Nasıl Yaşıyoruz?
 • Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Nüfus Hareketleri
 • Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya
 • Çevre ve Toplum

 

11.sınıf

 
Haftada 4 ders saati olarak uygulanacak Coğrafya derslerinde;  Ekosistemler, nüfus politikaları, şehirsel gelişim ve etkileri, dünyada ve ülkemizde ekonomik etkinlikler, arazi kullanımı, doğal afetler, ülke analizleri, çevreyi etkili kullanma ve ekolojik döngülere insan müdahaleleri konuları  incelenecektir. Bu konular yalnızca teorik düzeyde incelenmekle kalmayacak, araştırma, proje, uygulama ve gezilere ağırlık verilerek ele alınacaktır. Bu derste, üniversite hazırlık sözel öğrencilerinin hedeflerine ulaşmada karşılarına çıkacak sorulara cevap vermeleri, ayrıca öğrencilerimizin yaşadığı çevre ve dünyayı tanımaları, Coğrafi olay ve mekânları incelerken neden-sonuç ilişkisi kurmaları, gözlem ve sorgulama, grafik, tablo, diyagram oluşturma ve yorumlamaları,  zamanı, değişim ve sürekliliği algılama ve kanıt kullanma becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

 

 

 • Ekosistem ve Madde Döngüleri
 • Şehirlerin Fonksiyonları ve Nüfus Politikaları
 • Ekonomik Faaliyet Türleri
 • Türkiye’yi Tanıyalım
 • Ülkeler Arası Etkileşim
 • Ülkeleri Tanıyalım
 • Doğal Kaynaklar ve Çevre
 • Doğal Kaynakların Küresel Etkileri


12.sınıf

 

Coğrafya dersi 12.sınıflarda haftada dört ders saati olarak uygulanmaktadır. Bu derste Türkiye’nin ekonomik etkinlikleri, küresel ortamda ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, ülke-doğal kaynak ilişkileri ve insan etkinliklerinin ve varlığının doğa üzerinde yarattığı değişimler konu edinilir. Derslerde sık sık yapılan okumalarla yaşanılan mekâna insanın yaptığı değişim ve sonuçları tartışılıp, öneriler getirilmesi için fırsat yaratılır. Doğal afetler ve çevre sorunları değerlendirilerek korunma ve önlem alma yollarına yönelik uygulamalar geliştirilir. Yapılan uygulamalar sonucunda öğrencilerimizin olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma, gözlem ve sorgulama, grafik, tablo, diyagram oluşturma ve yorumlama,  zamanı, değişim ve sürekliliği algılama, kanıt kullanma becerilerini geliştirmeleri hedeflenir. Ayrıca öğrencilerimizi üniversite sınavına hazırlamak amacıyla 9.10 ve 11.sınıf konu tekrarları ve konularla ilgili test çalışmaları yapılır.

 

 • Doğadaki Ekstrem Olaylar
 • Uygarlıkların Ortaya Çıkışı
 • Ekonomi, Göç ve Yerleşme
 • Türkiye’de Coğrafi Bölgelerin Oluşturulması
 • Türkiye’de Ulaşım ve Ticaret
 • Türkiye’de Kültür ve Turizm
 • Türkiye’de Nüfusun Geleceği
 • Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri
 • Türkiye’nin Jeopolitiği
 • Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyleri ve Doğal Kaynak Potansiyelleri
 • Küreselleşmenin Etkisi
 • Doğal Kaynaklar ve Çevre

 

12.sınıf Seçmeli Coğrafya:

 

Seçmeli Coğrafya dersi 12.sınıflarda haftada 2 ders saati olarak uygulanır. Bu dersin uygulanma amacı öğrencilerimizi üniversite sınavına hazırlamaktır. Liseyi bitiren bütün öğrencilerin girdiği ortak sınav olan YGS’de toplam 13 coğrafya sorusu vardır ve bu sorular 9. ve 10.sınıf coğrafya dersi konularını kapsamaktadır. Bu derste temel amacımız 9. ve 10.sınıf coğrafya konularının tekrarını ve bu konularla ilgili test çalışmaları yapmaktır.

 • YGS ve LYS Konuları