2017-2018 Kayıt takvim ve kılavuzunu görüntülemek için lüten tıklayınız.

 

 

 

Hazırlık Sınıfına Kayıtta Mali Destek Bursu 

 

Üsküdar Amerikan Lisesi Hazırlık sınıfında başvuranların çeşitli oranlarda Mali Destek Bursu verilmektedir. Okulun burs bütçesi çerçevesinde değerlendirmeler yapılarak Mali Destek Bursu oranı belirlenmektedir. Öğrencinin kesin kayıt hakkı kazanması durumunda, tahsis edilen bursun oranı kesin kayıt gününden önce velisine bildirilmektedir.

 

Bu destek bir yıllıktır ve ihtiyacın sürmesi halinde başvuru süreci her yıl tekrarlanmaktadır.

 

Aday öğrencinin TEOG sınav puanı ya da başarı sırasına göre burs verilmemektedir.

 

Mali Destek Başvurusunda İstenen Evraklar:

 

 • Öğrenci ve aile bireylerinin nüfus cüzdanı fotokopileri.

 

 • Aile bireylerinden çalıştıkları kurumdan onaylı gelir belgeleri(bir önceki takvim yılını içerir toplam ve içinde bulunulan yıla ait güncel gelir belgesi)

 

 • Emeklilik durumu varsa, emeklilik belgesi ve maaş ödentisini gösterir resmi belge

 

 • Anne ve/veya baba serbest meslek sahibi ise işyerine ait en son tarihli ve onaylı vergi levhası ile son vergi dönemine ait vergi beyannamesi

 

 • Aile bireylerine ait e-devlet/Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış taşınmaz listesi-hisse bilgileri-şerh, beyan,rehin dökümü

 

 • Ailenin ikamet ettiği ev kira ise, kira kontratı ve son aya ait banka kira ödenti dekontu(farklı ödeme şekli var ise ödemenin nasıl yapıldığına dair yazılı beyan)

 

 • Ailenin ikamet ettiği ev aile bireylerinden birine ait ise 2016 yılı emlak vergisi makbuzu

 

 • Ailenin ikamet ettiği ev dışındaki gayrimenkullere ait emlak vergisi ödendi makbuzu

 

 • Araç(ların)ruhsat fotokopisi

 

 • Anne baba ayrı ise velayet durumunu belirtir kesinleşmiş mahkeme kararı

 

 • Hastalıkla ilgili raporlar(eğer ailede uzun vadeli tedavi gerektiren ciddi bir hastalık varsa)

 

 • Çalışmayan ebebeyn için e-devlet üzerinden alınan 4a Hizmet belgesi

 

 • Kardeşlerden özel okul ya da vakıf üniversitelerinde burslu okuyanlar için, ilgili kurumdan alınan ve bursluluk durumunu gösteren resmi belge

 

 • Mali destek başvuru formu çıktısı(imzalanmış olarak)

 

9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Burs Olanakları
 

Ara sınıflarda çeşitli oranlarda Mali Destek Bursu’nun yanı sıra yılsonu başarılarına göre Başarı Bursu da sağlanmaktadır.
 

Mali Destek Bursu bir yıllıktır ve ihtiyacın sürmesi halinde başvuru süreci her yıl tekrarlanmaktadır.

 

ÖNEMLİ NOT: Mali Destek Bursu kapsamında Okul tarafından temin edilen kişisel veriler, 6698 sayılı kanuna uygun olarak eğitim faaliyeti kapsamında işlenmektedir. Veri sahibi, Okul'a başvurarak, kişisel verilerinin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle veri sahibi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. Bilgi ve başvuru talepleri okulun resmi internet sitesinde ilan edilen veri sorumlusu temsilcisine yönlendirebilir. Okul, talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ek ücret alınabilir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde veri sahibinin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.